За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 15 Април 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходВъпроси и отговори   Въпрос Отговор
Изменения на нормативни документи, публикувани в Държавен вестник от 01.07.2011 г. до 02.09.2011 г.
Изменения на нормативни документи, публикувани в Държавен вестник от 01.07.2011 г. до 02.09.2011 г.
    1. ДВ бр. 51 от 05.07.2011 г.
    - Министерски съвет, Постановление № 180 от 30 юни 2011 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
    2. ДВ бр. 58 от 29.07.2011 г.
    - Постановление № 211 от 21 юли 2011 г. за изменение на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета;
    - Министерство на образованието, младежта и науката, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити;
    - Министерство на образованието, младежта и науката, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища
    3. ДВ бр.59 от 02.08.2011 г.
    - Министерство на културата, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 1999 г. за приемане на деца и ученици в Националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия
    4. ДВ бр. 60 от 05.08.2011 г.
    - Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване;
    - Постановление № 226 от 28 юли 2011 г. за изменение на Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
    5. ДВ бр.61 от 09.08.2011г.
    - Закон за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 112 от 1995 г.);
    - Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.)
    6. ДВ бр.62 от 12.08.2011г.
    - Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020
    ДВ бр.63 от 16.08.2011г.
    - Министерството на културата, Наредба за изменение и допълнение на наредба № 4 от 2002 г. за приемане на ученици в Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ" (ДВ, бр. 25 от 2002 г.)
    - Наредба за изменение и допълнение на наредба № Н-4 от 2008 г. за определяне броя на учениците в паралелка, делението на паралелките на групи и индивидуалното обучение в училищата по изкуствата и училищата по културата (ДВ, бр. 50 от 2008 г.)
    7. ДВ бр.65 от 23. 08.2011г.
    - Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения
    Юридическо направление на СБУ
   
ПРОМЕНИТЕ В КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (Държавен вестник бр. 100 от 21.12.2010 г.) се внесоха промени в Кодекса за социалното осигуряване, Кодекса на труда, Закона за здравето, Закона за насърчаване на заетостта и др. В настоящия материал ще представим най-важните промени, а в следващите броеве на вестник „Учителско дело” ще продължим и с останалите изменения и допълнения.
   
   
    1. Придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
    Съгласно ал. 1 на новия чл. 68 право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за мъжете. От 31 декември 2020 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 6 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете.
    Ал. 2 допълва, че от 31 декември 2011 г. осигурителният стаж по ал. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете.
    С ал. 3 се очертават възможностите, когато лицата нямат право на пенсия по ал. 1 и 2, а именно до 31 декември 2020 г. те придобиват право на пенсия при навършване на 65-годишна възраст за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж. От 31 декември 2020 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 6 месеца до достигане на 67 години.“
   
    Следователно за придобиване право на пенсия през 2011 година е необходимо едновременно да бъдат изпълнени следните изискванията за :
    - жените - 60 години и 34 години осигурителен стаж;
    - мъжете - 63 години и 37 години осигурителен стаж.
   
    От 2012 година необходимия осигурителен стаж за мъжете и жените се увеличава с 4 месеца на година до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете през 2020 година.
   
    От 2021 година необходимата възраст за мъжете и жените се увеличава с 6 месеца на година до достигане на 63 години за жените и 65 години за мъжете.
   
   
    2. Придобиване право на пенсия при условията на Учителския пенсионен фонд
   
    Запазва се възможността за ранно пенсиониране по реда на Учителския пенсионен фонд на учителите - 3 години по-рано от общата възраст ( по чл. 68, ал. 1 КСО) и наличие на учителски осигурителен стаж за 2011 г.. – 25 години за жените и 30 години за мъжете .
    След направените изменения в ал. 1 на § 5 от ПЗР на КСО текстът й е следния: до 31 декември 2020 г. включително учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и за възраст 3 години по-рано от възрастта по чл. 68, ал. 1 и учителски осигурителен стаж, както следва:
    1. до 31 декември 2011 г. – 25 години за жените и 30 години за мъжете;
    2. от 31 декември 2011 г. осигурителният стаж по т. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца до достигане на 28 години за жените и 33 години за мъжете.“;
   
    Посоченото плавно покачване от 2012 г. на осигурителния стаж за всяка календарна година с 4 месеца е отразено и в ал. 4 на § 5, където думите „учителски осигурителен стаж 30 години за мъжете и 25 години за жените“ се заменят с „изискуемия по ал. 1 учителски осигурителен стаж“.
    Т.е. тя придобива следния вид:
    На учителите, които имат изискуемия по ал. 1 учителски осигурителен стаж и се пенсионират след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до изпълнение на условията за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1-3, но не по-късно от навършване на 65-годишна възраст. След изпълнение на условията по чл. 68, ал. 1-3 или навършване на 65-годишна възраст пенсията се изплаща за сметка на фонд "Пенсии".
   
   
   
    3. Промени в Кодекса на труда (§ 52 от ЗИД на КСО)
    С разпоредбата на ал. 3 на чл. 62 от Кодекса на труда и досега се определяше задължението на работодателя, той или упълномощено от него лице в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
    След направените промени в КТ се създава се нова алинея 4 в чл. 62, която допълва посочената ал. 3, а именно: след срока по ал. 3 уведомление за сключен трудов договор се изпраща само след влязло в сила задължително предписание от контролните органи на инспекцията по труда.“.
   
    Разпоредбата на чл. 328, ал. 1 т. 10а КТ, която дава възможност на работодателя да прекрати трудовото правоотношение с работещ пенсионер се прецизира и добива следния вид:
    „10а. когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст;“.
   
   
   
    4. Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност
    С т. 5 от § 6 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване ( Държавен вестник, бр. 98 от 14.12.2010 г.) е удължен срока на § 22 о от ПЗР на КСО до 31 декември 2011 година.
    Следователно за периода до 31 декември 2011 г. осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение;
    Останалите дни, както и досега се изплащат от НОИ в размер на 80 на сто от средно дневното брутно възнаграждение.
   
    Определените от 01.07.2010 г. по-кратки срокове при настъпване на временната неработоспособност и изплащането на обезщетение за нея след прекратяване на трудовото правоотношение са залегнали в текстовете на чл. 42, ал. 2 и 3 КСО, а именно:
   
    Ал. 2 Когато временната неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест е настъпила до 30 календарни дни от прекратяването на трудовия договор или осигуряването, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 30 календарни дни. В тези случаи паричното обезщетение не се изплаща на лица, които получават пенсия или обезщетение за оставане без работа, изплащано по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование. Изплатените парични обезщетения за временна неработоспособност се възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия.
    Ал. 3 Когато временната неработоспособност е настъпила преди прекратяване на срочни трудови и служебни правоотношения, договори за военна служба и договори за управление и контрол на търговски дружества, паричното обезщетение се изплаща за не повече от 30 календарни дни след прекратяване на правоотношенията или договорите. Ако временната неработоспособност е поради трудова злополука или професионална болест, паричното обезщетение се изплаща до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност.
   
   
КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СКЛЮЧЕН КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР?
Въпросът за присъединяване към колективен трудов договор е уреден недвусмислено в чл. 57, ал. 2 от Кодекса на труда. Според записа там "работници или служители, които не членуват в синдикална организация, страна по договора, могат да се присъединят към колективен трудов договор сключен от техния работодател.".
    Този текст означава, че присъединяване може да се осъществи единствено към КТД сключен на равнище предприятие (в системата на народната просвета съответно - училище, детска градина или обслужващо звено).
    Друга съществена страна на присъединяването е развита във втората част на ал.2 от чл. 57 на КТ - то може да се реализира само след подаване на писмено заявление и след като бъдат изпълнени условията и реда определени от страните по договора.
    Всички други тълкования представляват нарушение на закона!
   
    Иван Кънчев, експерт в юридически отдел на Централата на СБУ
   
Как мога да задам въпрос на експертите от СБУ? Къде и как ще получа отговор?
Въпроси към експертите на СБУ можете да зададете като напишете писмо на нашия адрес: гр. София 1000, ул. "Ген. Паренсов" № 11.
    Безплатни консултации се дават само на членове на СБУ.
    Писмен отговор ще получите на посочения от Вас адрес.Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©