За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 04 Декември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА УЧИТЕЛИ
   
    „Извънкласните и извънучилищните дейности -
    за устойчиво качествено обучение и възпитание
    на учениците”
   
    Синдикатът на българските учители, Фондацията „Устойчиво развитие за България и Санаторно - оздравителният комплекс /СОК/ „Камчия” организират международен конкурс за учители и специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност с деца и ученици. Единството на учебните и възпитателните функции на съвременната образователна система е от изключително значение за формиране на креативна, творческа, знаеща и можеща млада личност, която да е носител на общочовешките ценности и да се реализира пълноценно като гражданин на страната си и на света.
    Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия“ е място не само за отдих и обучение на децата, а важен възпитателен център, където се прилагат нови и уникални методи за извънкласното и извънучилищното възпитание на децата, за тяхното творческо, интелектуално, културно, духовно развитие, за патриотичното и духовното - нравственото им израстване.
    Конкурсът е една възможност да се обобщи, мултиплицира и подкрепи добрият педагогически опит, да се предложат иновативни идеи за постигане на тази цел. Стремежът ни е да се стимулира и все по-широко прилага извънкласната и извънучебната дейност с децата, да се задълбочава и разширява възпитателната работа, като се разнообразяват средствата, методите и тяхната ефективност.
    Този конкурс е израз на нашето отношение, загриженост и подкрепа към проблемите на обучението и възпитанието, към желанието за промяна във възпитанието на нашите деца, в хуманизирането на обществената атмосфера и духовния климат, в който те израстват и се формират като граждани.
   
   
   
    Участници:
    В конкурса могат да участват учители и специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност /центрове за работа с деца, обединени детски комплекси и други извънучилищни учреждения в системата на средното образование/ с деца от подготвителните групи в детските градини и в училищата, и ученици от I до XII клас /6-18-годишна възраст/ от България и чужбина.
   
    Формат на конкурсната работа:
    Писмено описание, компютърна презентация или друг вид интерактивен продукт. Авторът избира формата, чрез която най-добре да разкрие представените от него идеи и педагогически опит.
   
    Изисквания към разработките:
    - Автентичност - снимки, видеоматериали, продукти на учениците, показващи техните постижения и други материали, доказващи постигнатите резултати;
    - Устойчивост на опита;
    - Извънкласните и извънучилищните форми да подпомагат учебно - възпитателната дейност в класната стая;
    - Наличие на познавателни междупредметни връзки;
    - Популяризиране на опита /участия в методическо обединение, регионални конференции, публикации и др./
    - Коректност при използване на различни източници;
    - Техническа прецизност.
   
    Всяка конкурсна работа да не бъде повече от 5 стандартни страници без приложенията, да е съпроводена с мотиви за участие, портретна снимка и общо представяне на автора, в т. ч. и синдикална принадлежност. Тя следва да съдържа и лични данни: точен адрес по местожителство, телефон и адрес на електронната поща; местоработата и длъжност.
   
   
    Писмените разработки се изпращат и на електронен носител, а мултимедийните са съпроводени с разпечатка на хартия или резюме, не по късно от 20 май 2014 г. /дата на пощенско клеймо/ на адрес:
    София 1000
    Ул. „Ген. Паренсов №11”, Синдикат на българските учители
    За Конкурса за учители и специалисти, работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност.
   
    Резултатите ще бъдат обявени на страниците на в. „Учителско дело”, както и на www.sbubg.info; www.sok-kamchia.com; www.foundurb.com не по-късно от 16 юни 2014 г.
   
    Заключителният етап: семинар и тържествена церемония по награждаването ще се състои в началото на месец септември 2014 г. в Курортен комплекс „Камчия”.
   
    За контакти:
    - Таня Леонидова, моб. телефон 0879 997 316 /Синдикат на българските учители/
    - Лилия Бозукова, моб. телефон 0896719620 /Фондация „Устойчиво развитие за България/
    - доц. Емилия Лазарова-Генчева, моб. телефон 0895546578 /СОК „Камчия”/
   
   
    ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©