За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 04 Декември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ (Проект! ) Стратегия за кариерно развитие на учителите 2007 – 2012 г.

СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ
    ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ
    (Проект! )
    Стратегия за кариерно развитие на учителите
    2007 – 2012 г.
    Увод
    Основните цели – равен достъп до образование и качествено образование на приетата от Народното събрание Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка ( 2006 – 2015 г. ) са немислими без разгръщането на творческите сили, без изявата на духовното богатство и на професионалното майсторство на българските учители. Ето защо отчитайки необходимостта от Система за кариерно развитие на учителите, обвързана със заплащането на труда, като важно условие за издигане качеството на труда на учителите и мотивацията им за пълноценно участие в процеса на обучението и възпитанието на подрастващото поколение Синдикатът на българските учители разработва настоящата Стратегия за кариерно развитие на учителите със следните акценти:
    A. Въвеждане на нови елементи в подготовката на студентите от институциите на висшето образование, подготвящи учители
    B. Основната грижа за квалификацията и кариерното развитие на учителите по време на целия им трудов път е задължение на държавата
    C. Приемане на модел за кариерно развитие на учителите
    D. Приемане на модел за квалификация на учителите
    E. Взаимовръзка между степените на квалификация и позициите в кариерното развитие на учителите
    F. Заплащането на труда на учителите в зависимост от тяхното образование, квалификация и професионален опит – от една страна и длъжностната им позиция в кариерата – от друга.
    G. Системи за:
    - диференцирано заплащане;
    - удостояване с почетни звания „Учител на годината”, „Синдикалист на годината” и пр.
    - награждаване в зависимост от постигнати резултати в конкретен отрязък от време
    A. Въвеждане на нови елементи в подготовката на студентите от институциите на висшето образование, подготвящи учители
    Присъединяването на България към Европейския съюз и привеждането на българското образование в съответствие с Лисабонската стратегия и Булонския процес, поставя пред българските учители нови изисквания и нови компетенции, най-основните сред които са:
    • владеене на чужди езици и информационни технологии;
    • умение за работа с деца от различни етноси, с ментални увреждания, с агресивни деца;
    • работа в екип, с училищното настоятелство и родителската общественост;
    • да се използват иновационни подходи, да се действа професионално, интерпретирайки по подходящ начин учебното съдържание при изпълнение на своите задължения;
    • да се участва в индивидуални или групови проекти за развитие на средното образование;
    • да се действа етично и отговорно при изпълнението на своите функции на педагог;
    • да се работи активно с правителствени и неправителствени организации и други творчески обединения;
    • да се участва активно в обществените процеси и формирането на гражданското общество.
    При подготовката на учители следва да се има предвид:
    • пред модела на тесните специализации и квалификации предимство има моделът на широкопрофилната подготовка;
    • човекът да се постави в центъра на политиката: да се инвестира в хората, да се натрупват нови знания и умения;
    • да се утвърждава практиката за усвояване на знания през целия живот;
    • да се гарантира пълноценно участие в обществото;
    • да се постигне по-висока гъвкавост на работната сила, съответно по-ефективна система за преквалификация;
    • изучаване на възрастова психология;
    • пътища и средства за преодоляване на агресията и пр.
    Отчитайки, че европейската образователна политика признава изключителната отговорност на всяка държава - членка за формите и съдържанието на образователните им системи, очевидно не се налага промяна в утвърдените у нас два образователни цикъла:
    • първи ( основен ), с образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
    • втори – с квалификационна степен „магистър” и/или образователна и научна степен „доктор”.
    Синдикатът на българските учители настоява всички учители да завършват с образователно-квалификационна степен „Магистър”.
    B. Основната грижа за квалификацията и кариерното развитие на учителите по време на целия им трудов път е задължение на държавата
    С оглед развитието на процесите на децентрализация, държавата все повече ще има регулативно - помощни и контролни функции, които ще заменят административно - командните. Но това не означава абдикиране от отговорност. Напротив – следва да се разработи перфектна нормативна база, която да регламентира правата и задълженията на всички страни в този процес:
    • на държавата;
    • на областта;
    • на общината;
    • на училището ( детската градина, обслужващото звено );
    • на учителя.
    На тези нива следва да са ясни правата и задълженията на организациите на работниците и служителите, както и на работодателите.
    Принципите са:
    • Осигуряване на държавно регулиране на системата на средното образование чрез основните закони и подзаконови актове с цел устойчиво развитие на образованието.
    • Балансиране на специфичните цели и интереси на отделните общности и звена в системата, обединени от общи социални ценности.
    • Управление на системата, отворено за иновации.
    • Децентрализация и преразпределение на управленските функции на звената в системата.
    • Осигуряване на координация между звената в системата.
    • Децентрализирано управление на ресурсите.
    • Осигуряване на обективна информация за процесите и състоянието на системата.
    • Осигуряване на откритост на промените в средното образование за участниците в образователния процес и за обществото.
    • Осигуряване на периодичност, обективност и откритост на процеса "инспектиране".
    Финансовите средства за квалификацията да бъдат осигурени от държавата.
    Държавата да осигури достъпа на учителите до Националните исторически и културни обекти, което пряко влияе на квалификацията им.
   
    C. Модел за кариерно развитие на учителите
   
    Основание
    - Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.) – “Повишаване на авторитета и социалния статус на учителя”
    - Въвеждане на система за кариерно развитие на учителите
    - Въвеждане на система за диференцирано заплащане, обвързана с резултатите на учениците и условията на труд
    - Въвеждане на система за награждаване на учителите
   
    Актуално състояние
    - 5 професионално-квалификационни степени (ПКС)
    - Обучението и присъждането на ПКС се извършва от специализираните институти за повишаване на квалификацията на учителите към висшите училища
    - Разходите за обучението и процедурата за присъждане на ПКС се заплащат от самия учител
    - Притежаването на ПКС е свързано с:
    - промяна в началната основна месечна работна заплата (от 1 юли 2006 г. – от 272 лв. на учител без ПКС до 315 лв. на учител с I ПКС)
    - получаване на допълнително възнаграждение (от 1 юли 2006 г. – между 5,50 и 47 лева)
   
    Основни цели на модела
    - Засилване на мотивацията на учителите за пълноценно участие в процеса на обучение и възпитание в училище и създаване на условия за качествено съвременно образование
    - Осигуряване на предвидимост в развитието на кариерата съобразно личните планове, възможности и амбиции на всеки учител
    - Обвързване на професионалната кариера: с нарастващ престиж; с повече отговорности; със съответстващо на тях възнаграждение чрез интегриране на модела в системата за диференцирано заплащане
    - Възможности за избор на кариера
    - Развитие в хоризонтален план – заемане на последователни длъжностни позиции в рамките на учителската професия
    - Развитие във вертикален план – заемане на административни длъжности в системата на народната просвета
    - Развитие в рамките на една и съща длъжност – поддържане и усъвършенстване на присъщите за съответната длъжност знания, умения и компетентности
    Развитие в хоризонтален план
   
    Младши
    учител
   
    Учител
   
    Старши учител
    Главен учител
   
    Учител- методик
    5 длъжностни позиции:
    - Младши учител
    - Учител
    - Старши учител
    - Главен учител
    - Учител методик
    Критерии за преминаване в по-висока длъжност:
    - Стаж
    - Допълнителна квалификация – придобиването й не се заплаща от учителя
    - Конкурс за заемане на по-високите длъжности
   
    Последици:
    - По-висока заплата по щат
    - Намаляване на преподавателската заетост (за учителя методик)
    Младши учител
    Първоначална квалификация:
    - висше образование и учителска правоспособност
    Не се изисква стаж
    Процедура за заемане:
    - свободно място
    - конкурс в два етапа – подбор по документи и събеседване
    Особености:
    - срочен трудов договор
    - адаптационен период – 2 г. с възможност за удължаване с още една
    - атестация от комисия, назначена от директора с участието на социалните партньори
    - в работата си се ползва от помощта и опита на определени от директора учители – наставници ( фасилитатори ).
    Учител
    Стаж – 2 (+1) г. като младши учител
    Допълнителна квалификация:
    - Квалификационна програма за учител, съставена от задължителни и избираеми пакети с акцент върху усъвършенстване на практическите умения
    - Провежда се и се сертифицира от конкретното училище ( учителите - методици )
    Сключване на постоянен трудов договор ( ТД )
    Старши учител
    Стаж – мин. 2 г. на длъжност учител
    Допълнителна квалификация:
    - Квалификационна програма за старши учител, съставена от задължителни и избираеми пакети с акцент върху новите функции на длъжността: учител консултант ( наставник ); координация на извънкласни и методически дейности в рамките на един образователен етап; превенция на противообществените прояви
    - Провежда се и се сертифицира от самото училище
    Процедура за заемане:
    - Обявяване на свободна педагогическа позиция
    - Конкурс на училищно ниво между учителите в училището
    - Определя се от комисия, назначена от директора, с участието на социалните партньори
    Главен учител
    Стаж – мин. 2 г. на длъжност старши учител
    Допълнителна квалификация:
    - Обучителна програма за главен учител, съставена от задължителни и избираеми пакети с акцент върху новите функции на длъжността: координация на извънкласни и методически дейности в рамките на един випуск; ръководител на методическо обединение на учители по един предмет или културнообразователна област; наставник ( фасилитатор )
    - Провежда се и се сертифицира от самото училище
    Процедура за заемане:
    - Обявяване на свободно място
    - Конкурс на училищно ниво
    - Определя се от комисия, назначена от директора, с участието на социалните партньори
    Учител методик
    Стаж – мин. 2 г. на длъжност главен учител
    Допълнителна квалификация:
    - Обучителна програма за учител методик, съставена от гъвкави модулни курсове с акцент върху новите функции на длъжността – организиране и провеждане на методическата дейност на училищно и общинско ниво
    - Провежда се и се сертифицира от РИО на МОН.
    Процедура за заемане:
    - Обявяване на свободна педагогическа позиция за самото училище.
    - Конкурс в два етапа, проведен от съответния РИО на МОН – тест, изготвен от МОН, и събеседване
    - Комисия, назначена от Началника на РИО на МОН с участието на социалните партньори
    Бележка: Броят на учителите методици се определя на основата на общия брой на учителите в общината
    Последици
    - Учителят – методик ползва намален норматив преподавателска дейност ( например 12 часа седмично ); другата част от дейността му се регламентира в длъжностната характеристика и трудовия договор
    Развитие във вертикален план
    Директор
    Пом.-директор
    УД или УПД Пом.-директор
    АСД
    Учители
    ( на 5 длъжностни позиции )
    Длъжностни позиции:
    - Помощник-директор по учебната или учебно-производствената дейност
    - Помощник-директор по административно-стопанската дейност
    - Директор
    Критерии за преминаване на по-висока длъжност
    - Стаж на учителска длъжност
    - Допълнителна квалификация
    - Спечелване на конкурс
    Последици:
    - По-висока заплата по щат
    - Намаляване на преподавателската заетост
    Помощник-директор
    по учебната или учебно-производствената дейност
    Стаж – мин. 5 г. на учителска длъжност
    Допълнителна квалификация:
    - Обучителна програма за помощник-директор, съставена от задължителни и избираеми пакети с акцент върху новите функции на длъжността: планиране и организация на образователно-възпитателния процес в училище; наблюдение на педагогическата дейност и анализ на резултатите; проектна дейност
    - Провежда се в Националния институт за обучение на директори (НИОД)
    Процедура за заемане:
    - Обявяване на свободно място
    - Конкурс на училищно ниво
    Помощник-директор
    по административно-стопанската дейност
    I вариант:
    Лице с учителска правоспособност и мин. 5 г. стаж на учителска длъжност
    Допълнителна квалификация:
    - Квалификационна програма за помощник-директор, съставена от задължителни и избираеми пакети с акцент върху организирането и контрола върху административната дейност
    - Допълнителна квалификация с икономическа и юридическа насоченост
    - Провеждат се в НИОД
    Процедура за заемане:
    - Обявяване на свободно място
    - Конкурс на училищно ниво
    Директор
    Стаж – мин. 5 г. на учителска длъжност
    Директорска правоспособност
    - Обучителна програма за придобиване на директорска правоспособност, съставена от задължителни и избираеми пакети с акцент върху административния мениджмънт на училището
    - Допълнителна квалификация по проблемите на социалното партниране
    - Национален изпит за придобиване на директорска правоспособност, проведен в НИОД
    Заемане на длъжността:
    - Обявяване на свободно място
    - Конкурс, проведен от училищния съвет
    Развитие в рамките на длъжността
    - Участие в поддържаща и допълнителна квалификация за актуализиране и придобиване на нови знания, умения и компетентности
    - Не води до увеличение на основната заплата за длъжността, но може да се отрази върху възможността за получаване на динамична парична добавка в рамките на втория и третия стълб на системата за диференцирано заплащане
   
   
   
    Нормативно осигуряване
    Закрепване на основните положения на модела в новия Закон за средното образование
    Доразвиване и детайлизиране на законовите разпоредби на подзаконово ниво
    D.Приемане на модел за квалификация на учителите
    Да се създаде комисия за внасяне на предложения за усъвършенстване на действащата наредба за квалификацията.
    Квалификационната дейност да се подчинява на принципите:
    • обучение "близо до дома", включително и дистанционно;
    • гъвкави квалификационни услуги, които комбинират заявки от потребителя и предложения на институциите;
    • подготовка на учители-мултипликатори;
    • насърчаване на изпробването и популяризирането от учители – изследователи в класната стая на нови методи на преподаване и учене;
    • партньорство между различните участници в квалификационната дейност;
    • индивидуална изява на участниците в обучителни програми.
    Основни дейности:
    • Нормативно изграждане на нова система за квалификация на учителите.
    • Създаване на конкурентен механизъм за предлагане на квалификационни услуги, като водещ момент е сближаването с практиката.
    • Изграждане на институционални структури, обединяващи учители-методици, които да бъдат основата на бързи и гъвкави квалификационни услуги, от които се нуждаят българските учители.
    • Създаване на нормативна база за лицензиране на организации, които правят квалификационни услуги.
    • Развитие на конкурентен механизъм за предлагане на квалификационни услуги, като водещ момент е сближаването с практиката.
    • Създаване на условия за превръщане на училището в благоприятна среда за обмяната на опит, за квалификация и развитие.
    Да бъде регламентирана възможността за иновации в системата на средното образование. Иновациите да се осъществяват планирано и под необходимото научно ръководство.
    Основни дейности:
    • Създаване на нормативна база за въвеждане на иновации в средното образование.
    • Обособяване на училища и отделни паралелки за иновативни дейности в средното образование, които да бъдат под пряко наблюдение от страна на научни комисии.
    • Създаване на възможности и условия за обмен на добри практики.
    • Създаване на възможности и условия за иновативни разработки, предлагащи решения на стратегически важни проблеми.
    • Създаване на възможности и условия за превръщането на учителя в "изследовател в класната стая".
    E.Взаимовръзка между степените на квалификация и позициите в кариерното развитие на учителите
    Петте професионално-квалификационни степени да съответстват на петте длъжности от кариерното развитие.
   
    Младши
    учител
   
   
    V ПКС
   
    Учител
   
   
   
    ІV ПКС
   
    Старши учител
   
   
    ІІІ ПКС
   
    Главен учител
   
   
    ІІ ПКС
   
    Учител - методик
   
   
    І ПКС
   
    F.Заплащането на труда на учителите в зависимост от тяхното образование, квалификация и професионален опит – от една страна и длъжностната им позиция в кариерата – от друга
    Да се създаде комисия за внасяне на предложения за усъвършенстване на действащата наредба за работните заплати.
    Определянето на работните заплати трябва да се основава на следните показатели: образование; трудов стаж и професионален опит; квалификационно равнище.
    Субективизмът да се сведе до минимум.
    Учителите да получават по-високо възнаграждение на основата на три стълба:
     Първи стълб ( на ниво училище ) – всяко училище ежегодно да получава определени средства, които по зададени критерии и показатели да разпределя между учителите с най-добри резултати.
     Втори стълб ( на национално/регионално ниво ) – въз основа на обективни показатели на национално/регионално ниво да бъдат предоставени средства на училищата ( детските градини, обслужващите звена), разпределени на групи по вид (начално, основно, средно, ПГ). С тези средства да бъдат увеличавани заплатите на учителите от определеното учебно заведение.
     Трети стълб ( кариерно развитие ) – да бъдат предоставени средства за работни заплати на учителите, съответстващи на петте педагогически длъжности, които те заемат.
    Необходимо е да се разработи съотношение между средствата по трите стълба, което да се договори между социалните партньори.
    G.Системи за:
    - диференцирано заплащане;
    - удостояване с почетно завание „Учител на годината”;
    - награждаване;
    в зависимост от постигнати резултати в конкретен отрязък от време
    Системата за диференцирано заплащане дава възможност за диференциация в рамките на една и съща длъжност.
    Оценяването да се извършва от комисии на училищно равнище, в които да участват представители на колективите.
    Да се усъвършенстват правилата за диференцираното заплащане, в зависимост от резултатите на труда на учителите.
    Да се усъвършенстват правилата и критериите за награждаване и удостояване.
    Заключение
    Предвидените в стратегията за кариерно развитие основни насоки за развитие на образователната ни система поставят пред Синдиката на българските учители нови задачи и отговорности:
    - Ръководните и контролни органи на всички равнища да се запознаят със Стратегията, както и с предстоящите изменения и допълнения на законовата и нормативната база, необходими за въвеждане на системата за кариерно развитие.
    - Изпълнителният комитет на СБУ чрез своите представители в отрасловия съвет да отстоява принципните положения на стратегията.
    - Общинските координационни съвети на СБУ и СК на СБУ в училищата, детските градини и обслужващите звена да организират обучение на синдикалните членове по въпросите на кариерното развитие на учителите.
    Забележка: Доколкото стратегическите задачи на кариерното развитие на българския учител са изключително сложни, те подлежат на непрекъснато обсъждане, на корекции и усъвършенстване. Затова, като документ, тази стратегия е отворена за обосновани предложения и промени.
    Вашите бележки, мнения и препоръки изпращайте на адрес: София 1000, ул. “Ген. П. Д. Паренсов” №11, Синдикат на българските учители
    е-mail: sbu_centrala@abv.bg
    тел.: 02/987 34 53, Ж. Иванов
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©