За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Петък, 01 Март 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Комисията по образование и наука прие проектобюджета на първо четене

На 12 ноември т.г., парламентарната Комисия по образование и наука разгледа и гласува на първо четене проекта на Закон за държавния бюджет на Република България /ЗЗДБРБ/ за 2009 г. в частта му за образование и наука. До юли 2009 г. държавният бюджет ще бъде изпълняван на 93%, а 7% ще бъдат задържани за покриване на евентуални рискове, докато се прецени в каква степен България е засегната от кризата, съобщи зам.-министърът на финансите Любомир Дацов по време на обсъждането. Министър Даниел Вълчев изложи становището на Министерството на образованието и науката по проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
    Според него, с проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2009 г. общо за системата на образованието са предвидени разходи в размер на 2 981.3 млн. лв. Средствата за образование нарастват спрямо 2008 г. с 373.6 млн.лв. или с 14.3%.
    Разчетените за 2009 г. средства по единни стандарти за финансиране на дейностите по възпитание, подготовка и обучение на децата и учениците в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена, са в размер на 1 537.1 млн. лв., като ръстът спрямо 2008 г. е 247.5 млн. лв. /19.2%/. В резултат на нарастването на средствата по единни стандарти и промяната в броя на учениците и децата, увеличението на среднопретегления стандарт за 2009 г. е с 23.6% /1 432 лв. среднопретеглен стандарт за 2009 г./
    В проекта за бюджет на Министерството на образованието и науката разходите за образование са в размер на 326.4 млн. лв. при 286.2 млн. лв. за 2008 г., като общото им нарастване е в размер на 40.2 млн. лв., а ръстът им е в разходите за текуща издръжка. Капиталовите разходи в проектобюджета се запазват на нивото на 2008 г. С разходите за текуща издръжка по бюджета на МОН за 2009 г. се обезпечават: обучението на 144 929 ученици в общообразователните, в професионалните, в специалните училища и в обслужващите звена, финансирани от министерството; разходите за организация и управление на училищното и висшето образование; дейностите по интеграция и реинтеграция на децата и учениците; развитието на извънкласните и извънучилищните дейности; координацията на дейностите, свързани със социалното подпомагане на студентите.
    По бюджетите на общините за 2009 г. разходите за образование са в размер на 1 505.5 млн. лв. при 1 248.8 млн. лв., като увеличението е с 20.55% спрямо предходната година. В делегираните от държавата дейности по образование за 2009 г. са предвидени 1 284.1 млн. лв., при 1 055.2 млн. лв. за 2008 г. или нарастването е 228.9 млн.лв., т.е. 21.7%. Спрямо 2008 г. текущите разходи за делегираните от държвата дейности нарастват с 226.9 млн. лв., а капиталовите разходи – с 2 млн. лв. С ръста в текущите разходи за делегираните от държавата дейности по образование ще се осигури обучението на 658 995 ученици в общинските общообразователни, професионални, спортни и специални училища, подготовката, и възпитанието на 217 599 деца в детските градини, и 10 108 ученици, настанени в общежитие. Ръстът на текущите разходи за делегирани дейности по образованието за общинските училища включва и средства за развитие на извънкласните и извънучилищните дейности в размер на 9.8 млн. лв.
    За финансовото осигуряване на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание за периода 2006-2015 г., приета от Народното събрание, с параграф 74 от преходните и заключителни разпоредби на проекта на ЗЗДБРБ, се предвижда 263.4 млн. лв. от разходите в централния бюджет да се разходват за финансиране на приетите и актуализирани национални програми за развитие на средното образование. Увеличението на средствата спрямо 2008 г. за финансирането на тези програми е в размер на 62.4 млн. лв. или 31.0%. Министърът на образованието и науката доц. д-р Даниел Вълчев посочи следното им разпределение:
    35 млн. лв. - за оптимизация на училищната мрежа; 15 млн. лв. - за оптимизиране на вътрешната структура на училищата /обезщетения/ и за рационализиране на мрежата от професионални училища; 20 млн. лв. – за оптимизиране на училищната мрежа чрез осигуряване на превоз на държавните и общинските училища за ученици в основната образователна степен, когато се намират извън населеното място; 28 млн. лв. - за осигуряване на закуска и мляко/чай на всеки ученик I-IV клас, както и за децата в подготвителните групи и класове за задължителна подготовка; 1 млн. лв. - за Програма за квалификация на педагогическия персонал; за квалификация на директорите на училищата; 15 млн. лв. - по програма за въвеждане на информационните и комуникационни технологии в училищата; 12 млн. лв. - за учебно-технически средства за средните училища; 2 млн. лв. - за създаване на достъпна архитектурна среда в училищата за интегриране на деца със специално образователни потребности; за дейности по енергийната ефективност на училищата; 7 млн. лв. - за обновяване на спортната база в училищата; 5 млн. лв. – за ритуализация на училищния живот; 7 млн. лв. – за проектно финансиране на извънкласни и извънучилищни дейности /олимпиади; 7 млн. лв. – за изграждане на система за външно оценяване; 10 млн. лв. – за съфинансиране на проекти и програми на общинските училища; 43.5 млн. лв. – за първи стълб на диференцирано заплащане в средното образование; 22 млн. лв. – за втори стълб на диференцирано заплащане в средното образование; 5 млн. лв. – за развитие на професионалното образование; 4 млн. лв. – за работа с изоставащи и талантливи деца; за учебници и учебни помагала на учениците от I-IV клас - 16 млн. лв. и 10 млн. лв. - за V-VII клас; 5 млн. лв. подпомагане на училищата към българските посолства; 15 млн. лв. - за средищни училища; 2 млн. лв. - интегриране на ученици от етнически малцинства; 10 млн. лв. - стипендии.
    За 2009 г. индикативния размер на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по приоритети 3 и 4 са в размер на 123.9 млн. лв., в т. ч. 18.6 млн. лв. съфинансиране от държавния бюджет. По приоритетна ос 3 „Подобряване на качеството на образование и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”, ще се изпълняват следните проекти, свързани със средното образование:
    „Информационни и комуникационни технологии в образованието”; „Разработване на система за оценка качеството на средното образование и рейтингова система за висшите училища в Република България”; „Подпомагане въвеждането на делегирани бюджети”; „Разработване на механизми за училищни и студентски практики”; „Повишаване квалификацията и създаване на условия за кариерно развитие на учителите, преподавателите във висшите училища и директорите”; „Училищни и студентски практики”.
    По приоритетна ос 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение” ще се изпълняват проектите: „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурното образование и възпитание”; „Образователни услуги за ученици, изоставащи от учебния материал и деца с изявени дарби”, „Да направим училището привлекателно за младите хора”; „Студентски стипендии за равен достъп за образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати”.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©