За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 04 Декември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   НА ВНИМАНИЕТО НА ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

Синдикатът на българските учители Ви уведомява, че от 01.01.2009г. влезе в сила Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
    По смисъла на чл.3, т.18 от закона “Ръководителите на бюджетни организации, създадени със закон...” са лица, заемащи публични длъжности.
    Необходимо е всеки ръководител на учебно заведение, обслужващо звено и детско заведение да подаде Декларация по чл.12, т.2 във вр. с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси в 30 дневен срок от влизането в сила на закона.
    Съгласно допълнителната разпоредба в параграф 1 по смисъла на този закон “свързани лица” са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднините по сватовство – до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©