За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 17 Юни 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Министерски съвет прие Стратегия за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система

На заседанието си на 30октомври 2013г. Министерски съвет прие Стратегия за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система. Срокът й на действие е до 2020 г., а целта, заложена в нея, е с реализация на предвидените мерки делът на отпадналите от училище да спадне до 11% при 12,5% през 2012 г. Преждевременното напускане на училище е значим социален и икономически проблем. Той намалява възможностите за реализация в живота и на пазара на труда. При хората, които притежават основно или по-ниско образование, нарастват рисковете от социално изключване. Не на последно място това явление създава предпоставки за влошаване на качеството на живот и благосъстоянието на сегашното и на бъдещите поколения.
    Постигането на целите на стратегията ще се осъществява чрез ключови мерки за превенция, която цели предотвратяване на причините за преждевременно напускане на училище; интервенция с цел създаване на условия за ограничаване на преждевременното напускане; и компенсиране – за да се подпомогне на преждевременно напусналите отново да се включат в образованието или да придобият квалификация. Стратегията изисква прилагането на междусекторен подход на национално, общинско и училищно равнище, гарантиран от координационен механизъм между институциите, както и участието на неправителствения сектор в разработването и изпълнението на специфични политики за образование и в подобряването на материално-техническите, социалните и психолого-педагогическите условия, вкл. и чрез възможностите на публично-частното партньорство.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©