За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Събота, 18 Май 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Отрасловият съвет в МОН обсъди проектобюджета за 2014 г.
    На 11 ноември 2013 г. в Министерството на образованието и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на народната просвета, в което участваха представители на всички социални партньори.
   


    Заседанието бе ръководено от Мукаддес Налбант, зам.-министър на образованието и председател на Съвета, и премина при следния дневен ред:
    1. Обсъждане на бюджета за средното образование в Проектобюджет 2014.
    2. Обсъждане на Стратегия за развитие на педагогическите кадри.
    3. Обсъждане на рамкови правила за Обществено-консултативните съвети към регионалните инспекторати по образование.
    4. Разни.
    По предложение на председателя на Синдиката на българските д.ик.н. Янка Такева, в дневния ред бяха включени за разглеждане:
    - Стратегията за учене през целия живот;
    - Стратегия за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система.
    По първа точка от дневния ред, на социалните партньори бе предоставена информация за Бюджет 2014 от Соня Кръстанова, и. д. главен секретар на Министерството на образованието и науката. Уведомяваме ви, че областните координатори, председателите на общински координационни съвети и синдикалните членове на СБУ са запознати с изнесените данни, тъй като част от информацията и документите, свързани с Бюджет 2014, са им изпратени по електронната поща.
    Най-съществено в предоставената от МОН информация е, че има увеличение с 1,3% на единния разходен стандарт /ЕРС/ в среднообщообразователните училища, в професионалните училища то е между 2% и 3%, а за децата със специални образователни потребности - с между 8 и 9%.
    Със 170 лв. е увеличен стандартът за общежитията, с 4 млн. лв. е увеличен транспортът за пътуващите учители и се очаква да бъде изработена специална Наредба за пътуващите учители, за да се избегнат някои неудачи, които в момента затрудняват системата.
    Запазени са полагащите се 14 лв. за извънкласни и извънучилищни дейности. Дадени са средства за обсерваториите в страната, каквито има в областните центрове като в Ямбол, Смолян, Варна и др. Отпуснати са допълнително 42 млн. лв., обезпечаващи националните програми в, като завишението тук е от 5 млн. лв. - в сравнение с 37 млн. лв. през 2013 г.
    Има целево финансиране на приоритетните програми, които са свързани с: усъвършенстване на делегираните бюджети; подмяна на училищните автобуси; подкрепа на педагогическите кадри; подобряване на материалната база в професионалното образование - които също са целеви и са в рамките на 76 млн. лв. Запазени са 25 лв. на дете за неотложни текущи ремонти в училищата.
    Председателят на СБУ направи предложения за решения, които единодушно бяха приети от Отрасловия съвет. Г-жа Янка Такева предложи при разработването на формулата за разпределение на средствата от бюджет 2014 г. в системата на средното образование да се включат средства за допълнително заплащане на учителите, които работят в училищата и в детските градини с по-голям контингент от деца от ромски произход, поради тежките затруднения и проблеми, които те срещат в своята работа. Тя предложи и да бъде разработена политика за създаване на защитени детски градини в страната с цел осигуряване на достъп на децата от предучилищна възраст в малките населени места. Направи предложение и за осигуряване на безплатен транспорт за пътуващите ученици от 17 до 19-годишна възраст, за да им бъде осигурена възможност да завършат образованието си.
    Г-жа Такева обърна сериозно внимание върху това, че според Синдиката на българските учители, от 1 януари 2013 г., трябва да се увеличат работните заплати на персонала в училищата, детските градини и извънучилищните образователни звена с минимум 4% и над 7%, при така разчетените средства по единните разходни стандарти и целевите средства - общо 135 млн. лв., които се дават за средното образование.
    На сайта на Синдиката също са качени и училищата и детските градини, които получават допълнително средства във връзка с ПМС № 239 за увеличаване на работните заплати там, където това не бе направено от 1 януари 2013 г. Очаква се изменение и допълнение на това постановление, за да бъдат изпратени и допълнителните средства за извънучилищните образователни звена, които също не успяха от 1 януари 2013 г. да направят увеличение до 8% на работните заплати.
    Продължават разговорите на Синдиката на българските учители във връзка с осигуряване на средства за извънучилищните образователни звена - УСШ, ОДК, ЦРД и МУЦПО.
    От изключително значение за осъществяването на предвидените политики и национални програми е фактът, че благодарение на активната позиция на Янка Такева, председателят на СБУ, образованието, като делегирана от държавата дейност, ще работи с делегираните бюджети на 100% през бюджетната 2014 г.
    В края на заседанието, г-жа Янка Такева даде предложенията на Синдиката на българските учители, които ще бъдат обсъждани на следващия Отраслов съвет.
    Разговорите по Бюджет 2014 продължават.


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©