За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Петък, 01 Март 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Постановление № 255 от 7 ноември 2013 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета


    ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 7 НОЕМВРИ 2013 Г.
    за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2000 г., бр. 53 от 2001 г., бр. 7 и 68 от 2002 г., бр. 19 и 33 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 и 99 от 2003 г., бр. 15 от 2004 г., бр. 7, 51, 87 и 94 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г. и бр. 58 от 2011 г.)
    МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
    ПОСТАНОВИ:
    § 1. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:
    1. Създава се нова ал. 4:
    „(4) При целодневна организация на учебния ден продължителността на учебния час в V – VІІІ клас може да бъде 40 минути с разрешение на началника на регионалния инспекторат по образованието.“
    2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
    Заключителни разпоредби
    § 2. В Постановление № 239 на Министерския съвет от 2013 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет за 2013 г. по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи училища и детски градини (ДВ, бр. 93 от 2013 г.) в наименованието и навсякъде в текста думите „училища и детски градини“ и „училищата и детските градини“ се заменят съответно с „училища, детски градини и обслужващи звена – извънучилищни педагогически учреждения“ и „училищата, детските градини и обслужващите звена – извънучилищни педагогически учреждения“.
    § 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
    Министър-председател: Пламен Орешарски
    За главен секретар на Министерския съвет: Нина Ставрева
   
   
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©