За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Събота, 18 Май 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Квалификацията и продължаващото обучение на учителите – основа за качествен учебно-възпитателен процесНа 3 декември т.г. в столицата се проведе шестият поред заключителен форум, с участието на експерти от Централата на СБУ, заедно с партньорите по проект „Продължаващо обучение на учителите в България: перспектива, тенденции и стратегии”, целящ да повиши компетентността и подобри организационните форми за обучение на педагозите. Темата на националната конференция бе „Продължаващото обучение на учители – гаранция за качеството на образованието”. В работата на конференцията се включиха: Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, Милка Коджабашиева – директор на Дирекция „Достъп до образованието и подкрепа на развитието” на МОМН, Петър Зарев – представител на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието /НИОКСО/, доц. Емилия Евгениева – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”. Участваха и учители, директори, експерти по квалификация в РИО от страната, представители на партньорските организации на СБУ по проекта: Фондация „Европартньори 2007”, СУ „Св. Климент Охридски”, Академията за образователни иновации, Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”, работодателските организации в системата на средното образование, както и на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието към МОМН, на Община Кърджали и Община Враца. За една година по проекта се организираха поредица от кръгли маси свързани с изграждането на национална стратегия за продължаващо обучение на учителите, идентификация на техните образователните нужди и прилагане на добрите европейски педагогически практики в това отношение. Той бе единствен одобрен от представените 39 проекти в рамките на програмата „Учене през целия живот” на ГД „Образование и култура” към Европейската комисия.
   

Целта на тази конференция с модератор проф. Татяна Дронзина бе да представи политиките, механизмите и мерките по отношение на продължаващата квалификация на учителите и необходимостта от този проект за разработване на кохерентна и всеобхватна стратегия за обучението на учителите през целия живот.
    В изказването си председателят на СБУ – Янка Такева направи нов прочит на квалификацията и продължаващото обучение на учителите, в контекста на Програмата на Европейския съюз за учене през целия живот. Тя идентифицира какви са европейските тенденции и форми на квалификация в съвременните условия и на какви принципи се основава качествената квалификация. Чрез нея на широка основа ще се развиват компетенциите на учителите с цел обогатяване на личностните им качества, водещи до изпълнение и осигуряване на качествен учебно-възпитателен процес, ще се усъвършенства и модернизира образователната система, която ще изиграе важна социално-икономическа роля за развитието на обществото. Резултатите от продължаващата квалификация на учителите, подчерта тя, ще са: личностно удовлетворение, по-голямо самочувствие, устойчивост на кариерното развитие, конкурентоспособност, сигурност на работното место, диференцирано заплащане, мобилност, креативност, творчество, иновативност и не на последно място работа в екип, инициативност и критичност. Г-жа Такева изтъкна, че за да се стигне до това е нужна нова система за квалификация, финансова обезпеченост, работещи звена за квалификация, както и подкрепата, и добронамерената комуникация на политици, парламент, директори, МОМН, социални партньори, училищни настоятелства и граждански структури.
    Председателят на СБУ запозна аудиторията с Програмата на ЕС за учене през целия живот, като силно подчерта, че Европейския съюз иска държавите членки да подкрепят на всички нива участието на синдикатите в процеса на тристранен диалог, тъй като имат споделени интереси по отношение на висококвалифицираните кадри и колективното договаряне. Трябва да се проучат възможностите за интегриране на неформалното обучение и самостоятелното учене в националните рамки за квалификация и да се изготвят съвместно с цялата верига институции и социални партньори, законови и политически инструменти за признаване натрупаните по този начин знания. Тази програма трябва успешно да бъде приложена от държавите членки на ЕС в национален и европейски план през следващия финансов период 2014 – 2020 г. В края на изказването си
    г-жа Такева, запозна присъстващите с изследване на СБУ на тема: „Какво искат учениците в съвременните условия на обучение”. Отговорите са: да учат с желание, да са мотивирани за участие в учебния процес, да бъдат поощрявани, подкрепяни и уважавани от учителите и ръководството, да завършат средно образование със знания и добро чувство към училището, да се признава неформалното обучение и да участват в организацията на работа в училището.
    На вниманието на аудиторията, директора на Дирекция „Достъп до образованието и подкрепа на развитието” на МОМН – Милка Коджабашиева, разгледа визията на институцията по отношение на квалификацията. Отъждестви квалификацията като мисия, гарантираща, че децата и учениците в съвременното общество ще придобият нагласи, знания и умения, необходими, за да учат цял живот, да се трудят и да проявяват високо гражданско съзнание. В детайли тя разви тезата: защо е необходима квалификацията на педагогическите кадри, каква трябва да бъде тя, какви ценности трябва да изгражда, какви дефицити да преодолява. Г-жа Коджабашиева представи и конкретни мерки за изграждане на ефективна система за квалификация. Подробно се спря и на инструментите и институциите, които трябва да бъдат ангажирани с отговорност в разработването на нова нормативна уредба, на планове и програми на регионално и национално ниво за провеждане на квалификационни политики и кариерно развитие на педагогическите специалисти и повишаване на организационната, управленската и финансова компетентност на ръководните кадри в системата на образованието.
    В продължилата дискусия по горепосочените теми за перспективите, стратегиите и местни политики в продължаващото обучение, по проблемите за разработването на единен стандарт за квалификация на учителите, усъвършенстване нормативната база в това отношение, за мотивацията и участието на педагозите в различни форми на обучение, ефективно за професионалното и кариерното им развитие, своето виждане споделиха: Петър Зарев – представител на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието /НИОКСО/, Елисавета Кехайова – зам.-кмет на Община Кърджали, доц. Емилия Евгениева – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”, инж. Румяна Петкова – директор на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство - Враца и др.
    Значим елемент и резултат от устойчивостта на проекта е функциониращия националнен информационен интернет портал www.ll-portal.eu, който ще действа и след закриването на проектната дейност. Информационните материали в него ще бъдат достъпни за всички интересуващи се учители, институции и изследователски звена. Той ще съдържа ценни материали и информация за възможностите за квалификация по региони и ще осъществява обмен на добри идеи и практики между основните участници в областта на продължаващото обучение на учителите.
    Участниците в конференцията се обединиха от виждането за ценността и полезността на действието на проекта „Продължаващо обучение на учителите в България: перспектива, тенденции и стратегии”, който наложи нов положителен модел на междуинституционално сътрудничество, на активно партньорство за бъдещето на гражданското общество, за изграждането на европейска национална стратегия за учене през целия живот.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©