За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Петък, 01 Март 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   520 млн. лева получи образованието по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”На 1 декември т. г. проф. Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката и инж. Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика, представиха на специална пресконференция решенията на Седмото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013” (ОПРЧР). На него са били одобрени още 32 нови операции на обща стойност приблизително 833 млн. лв., като общият размер на средствата по оперативната програма, насочени към изпълнение на конкретните мерки, нараства от 1.77 млрд. лв. до 2.32 млрд. лв. Одобрените операции от Комитета за наблюдение предлагат цялостно виждане как Европейският социален фонд ще подкрепи българския пазар на труда, модернизацията на образователната система и стартиралия процес на деинституционализация на социалните услуги за деца.
    “Един от основните ангажименти, залегнали в програмата на правителството, е осигуряване на достъпа на бизнеса и на гражданите до средствата на Европейския социален фонд, с ясно измерение - осигуряване на финансова подкрепа за лично и за професионално развитие и достъп до качествени услуги в образованието, на пазара на труда и в социалната сфера.” - подчерта министър Тотю Младенов. Той уточни, че в средата на програмния период е поставена точна времева и финансова рамка за реалното усвояване на 98% от наличните по програмата финансови средства, благодарение на което се създават предпоставки за договаряне на 80% от средствата по ОПРЧР още през идващата 2011 г. “Това е постижима цел, ако се има предвид, че до момента са договорени 43.5% от средствата или близо 1.16 млрд. лв. по сключените общо 1 747 договора.” - каза още министър Младенов. Размерът на реално платените средства по програмата към този момент е 176.4 млн. лв., което е над пет пъти повече в сравнение с нивата от юли 2009 г.
    “Европейската комисия приветства отварянето на програми, ориентирани към образованието, социалното включване, и здравеопазването.” - заяви Филип Буш, началник на отдел “България, Унгария и Холандия” в Главна дирекция “Заетост, социални въпроси и равни възможности” на ЕК. “Вашата държава наистина си е поставила много амбициозни цели във връзка със Стратегия 2020 - 76 % заетост, 11% ниво на отпадащите от училище ученици и извеждане на над 500 000 души над прага на бедността”, каза той и уточни, че още през 2011 г. трябва да се започне да се мисли за следващия период - 2014-2020 г. Филип Буш подчерта, че се наблюдава подобрение на процеса по осъществяването на програмите, както и по-голяма кохерентност на различните държавни политики.
    На пресконференцията министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов представи одобрените 11 нови операции на обща стойност 520 милиона лева, които ще се изпълняват от МОМН като междинно звено по ОП „Развитие на човешките ресурси” в периода 2011 - 2014 г. в рамките на приоритетни оси 3 и 4 на ОПРЧР, и са насочени към подобряване на качеството и достъпа до образователни услуги във всички сфери на образованието. Средствата ще бъдат усвоявани чрез мащабни стратегически проекти, ясно ориентирани към политиките на реформа в образованието.
    По приоритетна ос 3, която е насочена към „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието", са предвидени:
    - 180 млн. лв. за „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния ден" /за ученици от 1 до 8 клас, целта е да се обхванат над 700 средищни училища/;
    - 90 млн. лв. за „Ученически и студентски практики";
    - 75 млн. лв. за „Квалификация на педагогическите специалисти" /към вече одобрените 60 млн. на предишния Комитет са добавени нови 15 млн. лева, за да могат да се осигурят заместващи учители на учителите, които преминават обучение по време на учебната година/;
    - 10 млн. лв. за „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени";
    - 18 млн. лв. за подобряване качеството на висшето, общото и професионално образование. /Предвижда се разработване и прилагане на нови държавни образователни изисквания и стандарти във всички степени на образование/.
    Чрез реализацията на тези проекти:
    - 580 000 ученици ще започнат обучението си по нови учебни програми;
    - 42 000 педагогически специалисти ще имат възможност да повишат своята квалификация;
    - над 136 000 ученици ще бъдат обхванати в нов модел на организация на учебния ден в средищните училища;
    - над 120 000 ученици и студенти ще бъдат обхванати в практики в реална работна среда.
    По приоритетна ос 4, която е насочена към „Подобряване на достъпа до образование и обучение" са предвидени:
    - 100 млн. лв. за осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности. /Предвидените средства за извънкласни и извънучилищни дейности за над 300 000 ученици в 1100 училища. Средствата ще се предоставят чрез делегираните бюджети./
    - 47 млн. лв. за „Студентски стипендии и награди".
    /Посредством поредната 3-та фаза на програмата за студентски стипендии и награди, те са гарантирани и за 2012-2014 г./
    По време на пресконференцията стана ясно, че в рамките на проекта се разработва система за анализ на нуждите от квалификация на учителите. При реализирането й ще се направи пространен анализ за нуждите от обучение на всеки учител в системата на средното образование, за да бъде насочен той към най-подходящите форми за квалификация. Ще се обърне особено внимание на младите учители, тъй като те имат нужда от специализирана подкрепа, за да могат по-бързо да се включат в професията, подчертаха експерти от МОМН. В Министерство на образованието, младежта и науката са създадени условия новите инициативи да стартират своето реално изпълнение до средата на 2011 г., уточни министър Сергей Игнатов.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©