За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Петък, 01 Март 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   ТРИДЕСЕТИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ НА СИНДИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ ПРЕДСТАВИ НОВИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 2020: Опазване на света чрез образование

На 11 декември т.г. се проведе Тридесетият синдикален съвет на СБУ, който представи изключително актуална и изпреварваща стратегическа перспектива и политика за развитието на българското образование в контекста на Стратегия „Европа 2020”. Тя поставя акцент върху петте стратегически цели в областта на образованието и обучението.
    В синдикалния съвет участие взеха над 280 синдикални активисти, председатели на ОбКС на СБУ от цялата страна, членове на Изпълнителния комитет, Централната контролно-ревизионна комисия, Националният стачен комитет и на националните секции на Синдиката. В годишния форум участваха и гости, сред които бе инж. Пламен Димитров - президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/, Милена Дамянова – зам.-министър на Министерството на образованието, младежта и науката /МОМН/, Асен Александров - съветник на министъра на образованието, Петър Зарев – представител на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието /НИОКСО/, Мита Георгиева – общински съветник в Столичен общински съвет и член на ЦКРК на СБУ, Емил Миков – главен експерт в Столична дирекция „Образование”, доц. Кирчо Атанасов и директори от страната - номинирани в Четвъртия национален конкурс на СБУ ”Най-добър социален партньор - директор”.
    В доклада си пред Тридесетия синдикален съвет, председателят на СБУ - Янка Такева започна с кратко предисловие, в което обобщи резултатите от приключващата Лисабонска стратегия, чиито цели до 2010 г. в по-голямата си част не са постигнати, поради обективни причини: икономическата криза, демографски промени, характеризиращи се с намаляване дела на младите хора в общото население, интеграцията на все по-голям брой емигранти, социалното изключване, бедността. Тези причини ще са предизвикателство и за бъдещата политика на ЕС. В началото на март 2010 г. председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу представи Стратегия „Европа 2020”, която ще е продължение на Лисабонската. Г-жа Такева изтъкна, че „растеж” е ключова дума в програмния документ. Опазване на света чрез растеж на образованието е програмна цел на Европейския съюз. Особено внимание, подчерта тя, се обръща на социалните измерения на равнопоставеността в процеса на обучение и квалификация, както и на училището и икономическото сътрудничество. Акцентът в стратегията към образованието изисква адекватна политика от страна на СБУ, за да се стимулира развитието на българската образователна система в духа на общоевропейските цели, но и в интерес на българския учител.
    Председателят на СБУ направи задълбочен анализ на състоянието на образователната ни система и училищната мрежа днес. По думите й в последните 20 години, след настъпилите политически промени и поемането на страната ни по демократичен път, образователната система претърпя динамично развитие, но без в нея да бъдат последователно проведени и доведени до завършеност реформи. През периода се извършиха редица промени в нормативната уредба, които доведоха до децентрализация на управлението и финансирането, оптимизиране на училищната мрежа, акцентира се върху чуждоезиковото обучение, информатиката, информационните технологии. Настъпиха промени в училищните планове, учебното съдържание, даде се възможност за избираемост чрез ЗИП и СИП, външно оценяване, въведоха се от 2008 г. задължителните държавни зрелостни изпити. Завършек на тези промени, бе въвеждането на делегирани бюджети, диференцирано заплащане, издигане статута на учителя и кариерно развитие. Спадът в броя на деца и ученици доведе до осезаемо намаляване броя на паралелките, до закриване на училища и детски градини в селата и малките градове. Друг процес, характерен за целия период, е постепенното неглижиране на професионалното образование, липсата на адекватна политика за неговото развитие, невъзможността му да отговори с актуални специалисти за нуждите на пазара, но и тоталната незаинтересованост от страна на бизнеса за системата, осигуряваща му кадри. Председателят на СБУ акцентира, че в този динамичен период на промени Синдикатът на българските учители е заемал активна позиция и последователно е отстоявал политиката си, като е изисквал от правителствата на страната нормално финансиране, запазване на кадровия потенциал, осигуряване съвременна система за квалификация, грижа за материалната база, законодателни промени, гарантиращи качествено и конкурентно образование на това в Европейския съюз. Красноречиво доказателство за това са конгресните документи от I, II, III, IV и V конгрес на Синдиката.
    В словото си г-жа Такева не скри тревогата си за бъдещото развитие на средното образование, като изтъкна силните и слабите страни на реформата. Тя апелира към всички заинтересовани страни: МОМН, Народно събрание, Висши учебни заведения, КНСБ, Национално сдружение на общините, работодателски организации, партньорски синдикати, неправителствени организации, ученически и студентски сдружения, директорите на учебните заведения, педагогическите колективи, медиите и цялото общество, да подкрепят инициативата на СБУ в рамките на следващите няколко години, да се пристъпи към постепенно изпълнение на целите на ”Европа 2020” в областта на образованието, както следва:
    - Промени в системата за подготовка на учителски кадри, като условие за повишаване качеството на образованието;
    - Актуализиране на системата за квалификация, съчетано с възможностите за учене през целия живот;
    - Осигуряване на адекватно финансиране за системата, което да гарантира останалите мерки за подобряване качеството и ефективността на образованието, както и равния достъп до качествено образование;
    - Привеждане на нормативната уредба по отношение на държавни образователни стандарти, учебни планове и програми с цел да се гарантира прогресивното и проспериращо развитие на образователната система;
    По-нататък в словото си председателят на СБУ подробно разви генералните стратегически цели в българското образование - в отговор на обявените цели на „Европа 2020”. Първата стратегическа цел е подобряване на качеството и ефективността на образованието, чрез промени в системата на обучение във ВУЗ, в тях да има повече място за обучение през целия живот, тясно свързано с изискванията на пазара на труда и на обществото, да се развие системата за квалификация и учене през целия живот и да се утвърдят интерактивните методи при преподаването. Втората цел е разгръщане на творчеството и иновациите в класната стая, чрез създаване възможност на преподавателския състав да участва в научноизследователски дейности, да се стимулира кариерното развитие на учителя, да се стимулират междуучилищните контакти и съвместни проекти в национален и европейски мащаб, както и това - родители и ученици да участват в управлението на училището. Третата генерална стратегическа цел е свързана с придобиване на универсални ключови компетентности и умения, с помощта на чуждоезиковото обучение на педагогическия персонал и обучаемите, прилагане в практиката на ИКТ, умения за работа в мултикултурна среда и създаването на ценности, които да се отстояват.
    Четвъртата цел е свързана с равен достъп до качествено образование, което ще се постигне с въвеждането на най-ефективни иновации, поддържане и развиване на система от защитени и средищни училища, осигуряване на материална база и здравословни и безопасни условия на труд и учене, снабдяване с учебници и учебни помагала, както и равнопоставеност във финансирането на малките училища, но извън списъка на защитени и средищни учебни заведения.
    Последната пета стратегическа цел, но не последна по значение е: възможности за учене през целия живот, постигането, на което би било възможно, само по пътя на прилагане Европейската квалификационна рамка за насърчаване обучението през целия живот, изграждане на система за валидизиране на знания и квалификация, развитие на професионалното образование, а също образованието през целия живот във всичките му форми, да се обвърже с мобилност на кадрите.
    По част от набелязаните цели има вече действащи мерки, подчерта г-жа Такева. Те трябва да се продължат и задълбочат, а други тепърва ще се формулират, ще добият гражданственост в общественото съзнание и ще се реализират. Подробности за мерките за реализиране на генералните стратегически цели в образованието, ще намерите на сайта на СБУ.
    В заключение председателят на СБУ - Янка Такева увери аудиторията, че всички структури на Синдиката имат възможност и задължение пред своите членове и обществото, да стимулират реформените процеси, да инициират публични дискусии, обсъждания по актуални проблеми, да предлагат законодателни инициативи в избраната посока, в сътрудничество със социалните партньори и различните общински и обществени структури.
    Президентът на КНСБ инж. Пламен Димитров даде висока оценка на работата на Синдиката на българските учители, който последователно работи за изграждането на съизмерима с европейските практики образователна система, и разясни пред синдикалистите, че промяната и модернизирането й, ще имат важна социално-икономическа роля за развитието на обществото.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©