За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Петък, 01 Март 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   -В град Габрово на 11.03.2011 г. се проведе обучение на тема „Съставяне и приемане на бюджета на средното образование 2011г.” В него взеха участие около 400 представители от 14 области на Северна България между които началници на РИО на МОМН, зам.-кметове и експерти от общините, директори на детски и учебни заведения, главни счетоводители, синдикални лидери на регионално, общинско и низово равнище .
    Обучението бе ръководено от Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители с участието на Мариана Мотева от Министерството на финансите /МФ/ и Дима Коцева от Министерството на образованието, младежта и науката /МОМН/.
    В словото си при откриването на форума г-жа Такева обърна внимание, че традиционните обученията, които Синдиката провежда са един сполучлив начин за надграждане на знанията чрез най-добрите експерти по делигираните бюджети. Беше подчертано, че при направения анализ в МОМН по изпълнение на бюджета за образованието за 2010 година са отчетени и плюсовете и пропуските. СБУ е разтревожен от това, защото вече трета година се мултиплицират пропуските при управлението на делегираните бюджети. Няма ясни и точни указания за изпълнението на делегираните бюджети, което затруднява контрола, прозрачността и отчетността им. СБУ положи много усилия за прилагане на законовата разпоредба по делегираните бюджети и това обучение е част от неговата политика.
    В словото си г-жа Такева акцентува, че в „публичния сектор средствата са държавни и не може да има тайни при разходването им. Точно обратното - искаме пълна прозрачност не само върху разходите, но и върху целесъобразността им. В това отношение настояваме за ефективен социален диалог и партниране и считаме, че този вид обучения могат да подпомогнат този процес, което е още по-важно в условията на криза. Тя няма да си отиде с вълшебна пръчица. Сега българското правителство разработва Пакета за финансова стабилност, който ще определи и бъдещето на българското училище.” – каза председателя на СБУ. И още - „От вчера у нас е генералния секретар на Международната конфедерация на профсъюзите, чиято обиколка из Европа започна от България. И това не е случайно, тъй като страната ни стои добре от гледна точка на финансовата и икономическа стабилност. На последното съвещание в Брюксел бе направен изводът, че синдикатите в България са успели да съхранят това, което е било преди кризата за разлика от много други страни.”
    Г-жа Такева се спря и на приоритетите в работата на СБУ. Синдиката вече разработи своята програма „Европа 2020”. В нея се подготвя нов проект за квалификацията на учителите, която трябва да бъде свързана с цялостното личностно развитие и повишаването на социалния статус на всеки. В момента МОМН работи по законовита уредба. Ще се усъвършенства и модула за кариерно развитие.
    Приветствие към участниците в обучението поднесе кмета на Габрово Николай Сираков. Той благодари на г-жа Такева, че е избрала града на Първото светско училище и първото техническо училище в България за домакин на форума и обърна внимание, че днес във века на интернет информация не липсва. По-важно е как преосмисляме дадената информация, за да можем да се справяме с проблемите –подчерта г-н Сираков. „Икономическата криза е лакмус, в който можеш да видиш как се изявяват хората. Кризата ни учи да мислим креативно и целесъобразно.” Той посочи, че финансовия ресурс е добро средство за управление, защото чрез парите се решавт проблемите на обществото И докато в публичния сектор парите са в началото, в бизнеса те са накрая. Затова е необходимо всяко предизвикателство да се решава в екипно единство. Пожелавайки успех на форума, той подчерта, че парите решават много проблеми, но е трудно да се съгласи , че те решават всичко. Зад тях стоят проекти, хора, стоят нашите деца.
    Кметът на Габрово изброи най-съществените неща, които са постигнати в областта на образованието: няколкото напълно реновирани учебни сгради в мандата на г-н Томислав Дончев, осигурени над 7млн. лв. за предстоящото реновиране на останалите сгради през тази и следващата година и създаване на много добри условия на труд за ученици и учители, предстоящото обсъждане и приемане на стратегия за развитието на образованието в следващите пет години от Общинския съвет. „Компромисите, които правим работейки екипно, трябва да бъдат разумни, а ползите да бъдат за всички.” – каза още Николай Сираков.
    Поздравление към участниците поднесе и Георги Маринов, началник на РИО на МОМН, Габрово: „Образованието засяга голяма общност от хора. Само цифрите и изписаните букви не биха означавали нищо, ако зад тях не стои поделената отговорност, постигната чрез диалог и публичност. Нека социалния диалог бъде позитивен, защото когато има екипност нещата в общините се случват.”
    Мариана Мотева, държавен експерт в дирекция „Финанси на общините” в МФ очерта основните изисквания при прилагането на бюджета за 2011година и акцентира върху успешното планиране, целесъобразността и пълната прозрачност при разходването на средствата. Дима Коцева, началник на отдел „Финанси” в МОМН анализира изпълнението на бюджета за средното образование през 2010г. и обърна внимание на един изключително важен проблем – вътрешните правила за работната заплата и механизма за формирането им.
    Двете презентации предизвикаха голям интерес и в дискусията се включиха представители от много общини, които споделиха и добри практики и груби нарушения в прилагане на механизма на делигирания бюджет. Въпроси свързани с правомощията на кметовете на общините по изработване на формулата и разпределението на средствата към второстепенните разпоредители зададоха Мариана Петрова от община Омуртаг, Мая Константинова и Силвия Маринова от град Оряхово, Ангел Христов от Суворово и др. Сериозни бяха въпросите около кариерното развитие на учителите и необходимостта от нормативна уредба, за работното време на учителите, за размера на преходните остатъци и използването им, за ремонтите, за възможността на детските заведения да се ползват от програмното финансиране, за отпуските, транспорта на децата и учениците, за възможностите работните заплати да се увеличат. Особено емоционално се възприема новата наредба за облеклото, където въпросите бяха най-много.
    Директори, синдикалисти, управленци, счетоводители от над 40 общини задаваха различни въпроси. Експертите и г-жа Такева отговаряха изчерпателно, като се засягаха не само бюджетните взаимоотношения, но и прилагането на цялата нормативна уредба в образованието. Проблемите, свързани с колективното договаряне и прилагането на КТД, за ефективността на социалния диалог, за опасенията дали ще стигнат средствата по непроменените държавни стандарти за издръжка при галапиращите цени на горива и хранителни продукти, за все по-нарастващите миграционни процеси и намаляване броя на децата в малките населени места, за прозрачността при целесъобразното разходване на бюджетните средства, за правото на всеки да се квалифицира, за отношенията между директори и учители – една изключително разнообразна палитра от въпроси и отговори .
    Форумът в Габрово още веднъж доказа, че информационното обслужване в синдикалните ни структури, действеният социален диалог в общественото пространство, непрекъсната и целенасочена работа по обновяване на знанията по всички въпроси, засягащи реформата на образованието са от изключителна важност за качеството на ежедневната ни работа.
    В края на дискусията г-жа Такева благодари на организаторите за създадените условия за провеждане на обучението и пожела на всички участници успех при решаване на проблемите. Ръководството на Синдиката на българските учители даде висока оценка на председателя на ОбКС на СБУ, Габрово и областен координатор - Олга Галенова и на нейния екип за отличната организация и доброто провеждане на семинарното обучение.
    На специална пресконференция с журналисти от габровските медии, председателят на СБУ Янка Такева представи основните политики, които Синдиката провежда и най-вече във връзка с решаването на проблема с финансирането на малките училища, които стават все повече и чиито проблеми трябва да фокусират вниманието на държавата. След обяд гостите водиха разговори с началниците на РИО на МОМН в Габрово и Велико Търново, след което разгледаха материалната база на Природо-математическа гимназия и разговаряха с ръководството на училището.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©