За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 04 Декември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   -

Днес, 27 април 2011 г. се проведе Отраслов съвет за тристранно сътрудничество с дневен ред:
   
    1 Нормативни възможности за предоставяне на работно облекло в системата на средното образование. Прилагане на Наредбата за безплатното работно и униформено облекло(обн. ДВ, бр.9 от 28 януари 2011).
    Докладва: Красимир Вълчев
   
    2. Информация за изпълнението на проектите на Министерството на образованието, младежта и науката, финансирани по Оперативна програма „Човешки ресурси".
    Докладва: Стоян Цонев
   
    3. Възможностите на учебните заведения за увеличаване на работните заплати на учителите и останалия персонал в учебните заведения .
    Докладва: Красимир Вълчев
   
    4. Информация за предприетите действия от МОМН за подобряване на контрола и прозрачноста на средствата по делегираните бюджети на училищата.
    Докладва: Красимир Вълчев
   
    5. Такса „Битови отпадъци” и данък върху недвижимите имоти
   
    6. Информация от МОМН по изпълнение на решенията на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество от 08.02.2011 г. и 15.03.2011 г.
    Докладва: Милена Дамянова
   
    7.Разни.
   
    По т. 1 се взе решение:
    До 15 май 2011 г. МОМН ще изпрати до началниците на регионалните инспекторати по образованието общо писмо по Наредбата за безплатното работно и униформено облекло с цел уеднаквяване технологията за получаване на работното облекло
   
    По т. 2 виж раздел ДОКУМЕНТИ/Документи:
   
    По т. 3 се взеха следните решения:
    1. Да започне подготовката за изплащането на допълнително трудово възнаграждение за 24 май
    2. Там където има възможност в училищата и детските градини след направени разчети да се увеличат работните заплати
   
    По т. 5 се взе решение:
    Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за местните данъци и такси от данък върху недвижимите имоти се освобождават общините, за имотите - публична общинска собственост и държавата, за имотите - публична държавна собственост, освен ако имотът е предоставен за ползване на друго лице и това лице не е освободено от данък.
    Обръщаме се към директорите на училищата и детските градини да не плащат данък върху недвижимите имоти.
   
    По т. 7 се взе решение:
    Социалните партньори се обединиха около искането разчетите за разходите за средно образование за 2012 г. да бъдат:
   
   
    Увеличение на единните стандарти с 15,0% 210, 9 млн. лв.
    Увеличение на норматива за целодневна организация на учебния ден с 15,0% 8, 8 млн. лв.
    Увеличение на добавката за подобряване на материално-техническата база два пъти 17, 1 млн. лв.
    Финансиране на втори и трети клас целодневна организация на учебния ден 23,3 млн. лв.
    Финасирането на разходите за храна в задължителна предучилищна възраст (5 и 6 години) с оглед незплащане на такси от страна на родители на децата 25,0 млн. лв.
    Увеличаване на броя на местата в детските градини в най-големите градове и за създаване на условия за задължителна подготовка 30, 0 млн. лв.
   
    Увеличение на средствата за извънкласни и извънучилищни дейности два пъти 10, 4 млн. лв.
    Финансиране на дейността на извънучилищните звена 7, 0 млн. лв.
    Финансиране на дейността на логопедичните кабинети 3, 0 млн. лв.
    Увеличаване на стипендиите на учениците 20,0 млн.лв.
    Увеличаване на средствата за пътни разходи н а учителите 3,5 млн. лв.
    Инвестиции в енергийна ефективност 40, 0 млн. лв.
    Обновяване и въвеждане на ИКТ 25, 0 млн. лв.
    Спортни площадки и физкултурни салони 15,0 млн. лв.
    Подобряване на санитарно-битовите условия 20,0 млн. лв.
    Подобряване на условията в ученическите общежития 25,0 млн. лв.
    Обновяване на училищните кабинети 20,0 млн. лв.
    Развитие на професионалното образование 10,5 млн. лв.
    Роден език и култура зад граница 5,5 млн. лв.
    Национални програми за развитие на училищното образование , без капиталови програми 24,5 млн. лв.
    Общо 544,0 млн. лв.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©