За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мнения



Дейности

Документи

Карта на сайта

    Петък, 01 Март 2024 година



                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
Вход



Новини   



С Т А Н О В И Щ Е НА СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ (2014 - 2020 ГОДИНА)

С Т А Н О В И Щ Е
   
    НА СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ
    ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА
    НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ (2014 - 2020 ГОДИНА)
   
   
    Синдикатът на българските учители подкрепя приемането на Стратегия за развитие на педагогическите кадри, като намира този акт за крайно належащ и необходим, с оглед осигуряването на гарантирана сигурност и стабилност на учителската професия като предпоставка за постигането на качествено образование.
    Предложеният проект на Стратегия е добре обоснован и обвързан както с европейските политики в областта на образованието, така също и с националните приоритети в това отношение. Подробният преглед на европейските практики и съпоставянето им със състоянието в България дава възможност за обективен сравнителен анализ и очертаване на насоки за бъдещата работа. В Стратегията е направен обстоен анализ на състоянието на подготовката на учители и тяхното професионално развитие в страната ни, като е акцентирано върху нормативната уредба, образователно-квалификационната и възрастова структура на педагогическите кадри и върху квалификационната дейност. На база на анализа са направени изводи, които отговарят на действителността и са послужили като основание за определяне на стратегическата и оперативните цели, мерките за предоляване на очертаните дефицити и конкретните дейности за постигане на оперативните цели.
    Въпреки обстойния и подробен анализ считаме, че в него не са отразени някои съществени моменти от профила на съвременния български учител, които като фактори, оказват съществено влияние върху качеството на образованието. Доброто им анализиране и правилните изводите от тях могат да дадат важни допълнения към мерките за преодоляване на дефицитите и към дейностите за постигане на оперативните цели.
    В тази връзка, от Синдиката на българските учители предлагаме следното:
    - В Стратегията да се разпишат по-ясно и подробно задълженията и отговорностите на висшите училища по отношение обучението и подготовката на бъдещите учители;
    - Да се предвидят промени в учебните планове и програми при обучението на учители, като се отдели повече време за учебна практика, както и възможност да се получава учителска правоспособност по повече от един учебен предмет, напр. по група предмети от дадена културно-образователна област;
    - В учебните планове и програми за обучение на учители да бъде включена и подготовка по образователен мениджмънт;
    - Да се гарантира задължително ежегодно увеличение на средствата за издръжка на един студент в педагогическите специалности във висшите училища;
    - Да се акцентира като приоритет в Стартегията на създаването на по-добри и мотивиращи условия за привличане, задържане и развитие на млади педагогически кадри в системата;
    - Да се насърчава развитието на различни форми за подпомагане на младите учители и на програми за наставничество с участието на изявени учители с доказан опит и способности;
    - Да се гарантира ежегодно увеличаване на стартовата (минималната) учителска заплата минимум с 10%, както и на заплатите на всички останали учители;
    - По отношение на кариерното развитие на учителите, да се определят достатъчно ясно условията за заемане на различните учителски и възпитателски длъжности и преминаването в следваща длъжност, като се даде възможност за мобилност (преносимост) на заеманите длъжности между различните училища или детски градини;
    - Да се обърне достатъчно внимание и на действителната ангажираност на учителите – липсва регламент за тяхното работно време като съдържание, местополагане, продължителност, разпределение на задълженията, пътуване до и от местоработата, зачитане правото им на свободно и творческо провеждане на самоподготовката извън учебните звена и др.;
    - Липсват и достатъчно регламентирани условия за стимулиране на творческата, изследователската и иновативната дейност на учителите. Затова считаме за необходимо включването в Стратегията на мерки, целящи приемането на нормативни актове, регулиращи тези отношения;
    - Да се предвидят допълнителни стимули за учители, които работят с преобладаващ брой деца и ученици от ромски произход в групите и паралелките;
    - Да се предвиди обезщетение от 20 брутни работни заплати при пенсиониране на учителите;
    - Да се включи към Националните програми за образованието и гарантирано изплащане на обезщетенията при пенсиониране на учителите от детските градини и обединените детски заведения;
    - Да се предвиди приемането на списък със защитени детски градини;
    - Да се отдели по-специално внимание и на последващата квалификация на учителите, като бъде съобразена с действителната необходимост и приоритетите на дадения учител или училището/детската градина;
    - Да се предвиди увеличение на средствата за вътрешно-училищна квалификация (от 0,8% на 1,2% от бюджета на училището);
    - Да се включат достатъчно мотивиращи стимули за допълнителна квалификация и ясно формулирани правила за обвързаност между придобитата квалификация, кариерното развитие и диференцираното заплащане;
    - Утвърждаване авторитета на учителската професия чрез включването й в списъка на регулираните професии.
   
   
    ПРЕДСЕДАТЕЛ:
    /д.ик.н. ЯНКА ТАКЕВА/
   


[Обратно към Новините]



Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©