За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 04 Декември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   СБУ осъществява последователна политика на социално партниране и ефективен диалог, за повече компетентности на синдикалния актив и ръководителите на учебни заведенияНа 09.06.2011 г. в град Пазарджик се проведе семинарно обучение със синдикалния актив на СБУ и с директори на училища и детски градини от общините на област Пазарджик. Обучението бе организирано от ОбКС на Синдиката на българските учители, гр. Пазарджик и със съдействието на РИО – Пазарджик. То бе открито и се ръководи от председателя на СБУ - Янка Такева и областния координатор и председател на ОбКС на СБУ, гр. Пазарджик – Гина Кръстанова. На семинара присъстваха Ваня Минкова – зам.-областен управител на Пазарджишка област и Йордан Чалъков – началник на РИО – Пазарджик, които поздравиха СБУ за ефективното партньорство и ползотворните съвместни инициативи.
    Председателят на СБУ – Янка Такева говори по актуални проблеми на образованието, за стратегия „Европа 2020” и българските образователни измерения, включващи - качествено образование чрез добро управление и грижа към учителя. Постави акцент върху новите предизвикателства, които произтичат от стратегията за системата на образованието. Тя подчерта нуждата от повече компетентност, отчетност, контрол и отговорност при управлението на бюджета от всеки директор в стремежа за подобряване условията на труд, необходими за качествено обучение и квалификация на българския учител. Говори и за активното участие на Синдиката в подготовката на проектите за изработване на държавни образователни стандарти.
    Роза Костова – експерт-юрист „Трудовоправна защита” в Централата на СБУ, разясни най-новите изменения и допълнения на Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване. Подробно запозна участниците в обучението с механизмите за сключване на срочни и граждански договори в учебните заведения и с прекратяване договори при спазване на Наредбата за числеността на персонала.
   

Гиго Йорданов – главен експерт „Социално-икономическа защита” запозна аудиторията с въпроси, свързани: с вътрешните правила за формиране на работната заплата, с проблеми, свързани със социалните плащания, както и със задачите, които произтичат пред директорите и синдикалния актив, за изпълнението на чл. 49 от ПМС №334 от 2010 г. и писмо на МОМН за осигуряване на публичност и прозрачност при планирането и разходването на бюджетните средства. Очерта методиката за целесъобразно, прозрачно и успешно планиране на средствата и подготовката на информацията за изпълнението на делегирания бюджет на всяко тримесечие.
    Основните проблеми, които се дискутираха от председатели, редови синдикални членове, директори, пом.-директори на училищата и детските градини в общините от област Пазарджик се отнасят до:
    - необходимостта от изменение на единните разходни стандарти;
    - ново групиране на общините за определяне на ЕРС в общообразователните училища;
    - технологията на снабдяването с безплатно работно облекло;
    - средствата за малките училища и дофинансирането на маломерните и слетите паралелки;
    - проблеми, свързани с финансирането в детските градини;
    - изготвяне на графика за отпуските, както и неговото изпълнение; -
    - намаляването на учениците и децата, поради миграцията на хората от общините;
    - квалификацията на педагогическите специалисти;
    - ранно пенсиониране и възможностите на УПФ;
    Председателят на СБУ участва активно в дискусията с конкретни отговори и ангажименти за по-бързото решаване на проблемите, свързани с Единните разходни стандарти, за подобряване на диалога между директорите и синдикалните организации на СБУ, за разширяване на обхвата на педагогическите специалисти за кариерно развитие и определяне на стандарт. Председателят на Синдиката коментира средствата по националните програми за образование като допълнителни финансови източници, които могат да се използват за подобряване качеството на учебния процес.
    В заключителното си слово председателят на СБУ - Янка Такева благодари на всички участници за съдържателната и ползотворна дискусия. Изказана бе благодарност и към Общинския координационен съвет на СБУ, гр. Пазарджик, с председател Гина Кръстанова – за създадената добра организация и отлични условия за провеждането на обучението.
    След обучението председателят на СБУ – Янка Такева се срещна и с Петър Петров - зам.-кмет на община Пазарджик, с когото обсъдиха важни социално-икономически теми, касаещи детските градини. Предстои в общината да се проведе Тристранен съвет, на който ще бъдат поставени и решени тези проблеми.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©