За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Петък, 19 Юли 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   За ефективен социален диалог и усъвършенстване компетентностите и управленските умения на кадрите от образованиетоНа 16 юни т.г. в град Бургас в конферентната зала на ОУ „Братя Миладинови” се състоя семинарно обучение, в което взеха участие над 200 директори на училища и детски градини от 13-те общини на Бургаска област, учители, помощник-директори, представители на Съюза на работодателите в системата на средното образование, както и председателите на Синдикалните организации на СБУ в училищата и в детските градини на територията на Бургас. Обучението бе организирано и осъществено, благодарение на добрата организация създадена от председателя на ОбКС на СБУ гр. Бургас – Константин Янков и Таня Новакова, с любезното съдействие и участие на Йорданка Ананиева зам.-кмет на община Бургас. Областният председател на Съюза на работодателите в системата на средното образование в Бургас – Коста Папазов и Пепа Бакалова, експерт в Регионален инспекторат по образованието - Бургас, също взеха участие в семинарното обучение, чиито лектори бяха експертите от Централата на СБУ - Роза Костова, юрист в направление „Трудовоправна защита” на СБУ и Гиго Йорданов, главен експерт в направление „Социално-икономическа защита” на Синдиката.
   

Семинарът беше открит от председателя на СБУ - Янка Такева, която приветства участниците в него и подчерта, че общата цел на обучението е партньорството за по-добро управление на бюджетите в училищата и детските градини, за подобряване качеството на учебно-възпитателния процес, условията на труд и не на последно място квалификацията на учителя. Тя подчерта, че в основата на доброто управление са добрият социален диалог и доброто социално партниране на всички нива. Постави акцент на приоритетните дейности на СБУ. Подробно запозна участниците с политиките на Синдиката за устойчивото развитие на образователната система и с постигнатото през последната година. Тя постави акцент върху отчетността и контрола при разходването на Единния разходен стандарт по делегираните дейности в училищата и детските градини. Подчерта нуждата от повече компетентност и отговорност при управлението на бюджета от всеки директор в стремежа за подобряване условията на труд, необходими за качественото обучение. Говори по актуални проблеми на образованието, за стратегия „Европа 2020” и българските образователни измерения включващи – стратегическо мислене, добро управление, грижа към учителя и разработване на механизми за намаляване броя на отпадащите ученици от училище. Постави акцент върху новите предизвикателства, които произтичат от стратегията за системата на образованието и нейното децентрализиране.
    В поздравителното си слово към участниците зам.-кметът на Бургас - Йорданка Ананиева, високо оцени обученията, организирани от СБУ и изтъкна изключителното значение на съвместната им работа, на сериозните обучения, които създават повече компетенции. Тя очерта политиките на община Бургас по отношение на прозрачното и открито разпределение на финансовите средства по стандарта за училищата и детските градини. Сподели за политиките на общината за повишаване социалния статус на работещите в системата на средното образование, за осигуряване на по-качествено образование за децата и по-добри условия на труд за учителите. Акцентира върху благоприятните възможности предоставени в интерес на педагогическата общност в подписания Колективен трудов договор за системата на средното образование в Бургас. Тя увери аудиторията, че общината има основна отговорност да разпределя справедливо и правилно средствата, отпускани от държавата за образование в учебните заведения. „Всичко относящо се до сферата на средното образование в община Бургас, получава гласност и своевременно е публикувано на сайта на общината, като всеки проект се свежда до знанието на учителите и директорите” – допълни Йорданка Ананиева.
    Роза Костова – експерт юрист „Трудовоправна защита” в Централата на СБУ, разясни най-новите изменения и допълнения в Кодекса на труда и Кодекса за социалното осигуряване. Запозна участниците в обучението с механизмите за сключване на срочни и граждански договори в учебните заведения и с прекратяване договори при спазване на Наредбата за числеността на персонала. Тя засегна и редица теми свързани с изплащането на обезщетения при временна неработоспособност и изчерпателно отговори на многобройните от юридически и професионален характер въпроси на аудиторията.
    По време на обучението Гиго Йорданов, главен експерт в направление „Социално-икономическа защита” в Централата на СБУ, подробно очерта пред участниците, методиката за целесъобразно, прозрачно и успешно планиране на средствата; подготовката на информацията за изпълнението на делегирания бюджет на всяко тримесечие; с вътрешните правила за формиране на работната заплата, с проблеми свързани със социалните плащания, както и със задачите, които произтичат пред директорите и синдикалния актив, за изпълнението на чл. 49 от ПМС № 334 от 2010 г. и писмо на МОМН за осигуряване на публичност и прозрачност при планирането и разходването на бюджетните средства. Говори и за технологията на снабдяването с безплатно работно облекло, във връзка с новата наредба.
    По време на дискусията основните проблеми, които се дискутираха от синдикални председатели, директори и пом.-директори на училищата и детските градини от област Бургас бяха свързани с: квалификацията на педагогическите специалисти; средствата за малките средищни училища и до финансирането на маломерните и слетите паралелки; необходимостта от изменение на единните разходни стандарти; ново групиране на общините за определяне на ЕРС в общообразователните училища; изготвяне на графика за отпуските, както и неговото изпълнение; технологията на снабдяването с безплатно работно облекло; ранно пенсиониране и възможностите на УПФ; новите политики по отношение на държавните образователни изисквания; специфичните програми за развитието на училището; механизмите за правилно определяне на основните работни заплати и допълнителните трудови възнаграждения; квалификацията и кариерното развитие на учителите, както и защитата на синдикалните членове, работещите модели на партньорство, социален диалог и др.
    Председателят на СБУ – Янка Такева активно участва в дискусията с конкретни отговори и ангажименти за по-бъзото решаване на проблемите свързани с подобряване на диалога между директорите и синдикалните организации на СБУ, за разширяване на обхвата на педагогическите специалисти за кариерно развитие и определяне на стандарт. Тя благодари на всички участници за съдържателната и ползотворна дискусия. Отправи благодарност и към екипа на Общинския координационен съвет на СБУ, гр. Бургас.
   

В резултат от ефективния социален диалог и партньорство между Синдиката на българските учители, Община Бургас и Регионалния инспекторат по образованието – Бургас, предстои 60 директори на учебни заведения от областта и председатели на синдикални организации, да преминат обучение в лидерство, с цел повишаване на организационната и управленската им компетентност.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©