За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 04 Декември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ! НОВИЯТ ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПРОМЕНИТЕ В КСО

НОВИЯТ ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПРОМЕНИТЕ В КСО
   
    В бр. 106 от 10.12.13г. на Държавен вестник се публикува новия Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване. В него има сериозни промени, които трябва да се познават от синдикалните членове.
    1. С чл. 11 от Закона за бюджета на ДОО се увеличава размерът на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете /чл. 53, ал. 1 и 2 от КСО/ от 240 лв. на 340 лв.
    2. С § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на ДОО се правят важни изменения в Кодекса за социално осигуряване.
    А/ С т. 23 се въвежда така нареченото „швейцарско правило” за осъвременяване на пенсиите: отпуснатите до 31.12. на предходната година пенсии от 01.07.2014 г. ще се осъвременяват с процент, равен на сбора от 50 на сто от ръста на осигурителния доход и 50 на сто индекса на потребителските цени през предходната година.
    Б/ С т. 33 се променя § 5 от ПЗР на КСО както следва:
    - Увеличава се добавката към пенсията полагаща се по условията на Учителския пенсионен фонд от 0,2 % на 0.33% /§5, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на КСО/.
    - Намалява се удръжката от 0,2% на 0,1 % от пенсията на учителите, които са упражнили правото си на ранно пенсиониране по условията на Учителския пенсионен фонд/ал. 2 от §5 на КСО/.
    - с § 7 от ПЗР се определя, че пенсиите и добавките на учителите, изплащани от УПФ, отпуснати с начална дата до 31.12.2013г.се преизчисляват от 01.01.2014г. съгласно описаните по-горе промени.
    В/ Променя се § 6б от ПРЗ на КСО, като през 2014 г. се запазва възрастта и трудовия стаж необходими за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, действащи и през 2013 г., а именно – 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете със съответно трудов стаж – 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете. Запазват се и възрастта и стажът за ранно пенсиониране по условията на УПФ – 3 години по-рано от възрастта, на която биха се пенсионирали по общите условия.
    Направените промени в § 5 на КСО са поредна стъпка и успех на Синдиката на българските учители в усилията за усъвършенстване на УПФ и за защита на социалните права на учителите. Този успех бе постигнат след близо година преговори с три правителства и проявено разбиране и съпричастност от страна на съответните министри на труда и социалната политика и управителя на НОИ.
   
   
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©