За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Събота, 18 Май 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   -

На 08.11.2011 г. в Министерство на образованието, младежта и науката се проведе поредния Отраслов съвет за системата на средното образование при следния дневен ред –
    І. Обсъждане задължителното въвеждане на делегирани бюджети за детските градини;
    ІІ. Информация от страна на МОМН за бюджет 2012 г. в частта му за средното образование и неговото обсъждане;
    ІІІ. Прилагането на ЗНП и ППЗНП в училища с ученици от ромското етническо малцинство ;
    ІV. Информация за проведени конкурси за длъжността „директор” и новоназначени директори и
    V. – Разни.
    На ръководения от заместник министър Милена Дамянова Отраслов съвет присъстваха представители на всички социални партньори и на МОМН.
    По първа точка от дневния ред слот-анализ на предложението за въвеждане на делегирани бюджети в детските градини направи главния секретар на МОМН – Красимир Вълчев. След изтъкване на положителните и отрицателни страни на една подобна стъпка той застъпи мнението, че на настоящия етап това въвеждане със задължителен характер не е оправдано.
    Госпожа Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители изложи позицията на синдиката по разглеждания въпрос – не може да се наложи в императивна форма на детските градини да пристъпят към въвеждане на делегирани бюджети, предвид на техните особености като звена в системата на народната просвета. Задачата на детската градина на първо място е грижата за отглеждането и възпитанието на децата и едва след това нейната обучителна функция. При въвеждането на делегираните бюджети има опасност да бъдат засегнати именно социалните и възпитателни функции, като бъдат ликвидирани детски градини с малко деца, в малки населени места или се пристъпи към неоправдано окрупняване на групите заради притока на повече средства. Въвеждането на делегирани бюджети в детските градини и сега е позволено от закона и е осъществено в редица общини, за които могат да бъдат дадени добри примери, но не е оправдано приемането му в задължителен вид. Заедно с това госпожа Такева отправи и предложението за разработване на политика за задължително предучилищно възпитание на деца от четири годишна възраст, което освен своя социализиращ и визпитателен ефект ще доведе и до разкриване на работни места, както и увеличаване на средствата за делегирани от държавата дейности към детските градини.
    По точка втора от дневния ред отново г-н Красимир Вълчев запозна присъстващите със Закона за бюджет 2012 г. в частта му за средното образование, като даде разяснения по разпределението на средствата. Изтъкна се, че прегрупирането на общините в страната – от четири на седем групи, направено по предложение на Синдиката на българските учители, ще осигури повишаване на единния разходен стандарт в 114 общини и запазване в останалите. По този начин се преодоляват съществуващите в предните години диспропорции във финансирането поради неравностойността на общините в една група. Изтъкна се и приноса на Синдиката на българските учители за увеличаването на средствата за средно образование в бюджет 2012 г.
    Госпожа Такева постави въпроси и направи предложения, съдържащи в себе си политиката на Синдиката
    1. Да бъдат предоставени целеви средства за компенсиране увеличаването на минималната работна заплата през 2011 г. и предвижданото увеличение през 2012 г., като ако към момента няма такива предвидени, МОМН да изиска предоставянето им от Министерство на финансите.
    2. Да се направи разчет за увеличаване на началните работни заплати на категориите персонал в училищата и детските градини по предложения от Синдиката на българските учители проект за изменение на Наредба № 1 за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (ДВ, бр. 4, 2010 г.).
    3. Направи се предложение за увеличаване на средствата за квалификация на педагогическите кадри, като гарантираните 0.8% се повишат. Средства за това могат да се осигурят от тези, блокирани в резервния фонд формиран за съфинансиране на европейски проекти, след възстановяването им от самите проекти.
    4. Предложи се също при напускане на ученици в рамките на учебната година да не се изземват средства от училищата.
    По точка трета от дневния ред кратка информация изнесе директорът на Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Представени бяха решенията за работа на Центъра като изграждане на съвместен екип с Агенцията за закрила на детето и изискването към всяко училище да разработи собствена програма за интеграция.
    Позицията на Синдиката на българскитне учители, поднесе госпожа Такева, а именно – при провеждането на политиките за намаляване на отпадащите ученици да се акцентира не само на политика на равнище учебно заведение, но особено внимание да се обърне на местните политики, ангажирането на общинските структури и обществеността. Във връзка с превенцията на отпадането се постави и въпроса за засилване на контрола върху отсъствията на тези ученици, което от своя страна може да доведе и до икономия на средства за социално подпомагане, предоставяни само при редовно посещение на училище.
    По точка четвърта – в писмен вид се представи информация за проведените конкурси по области и назначени нови директори на училища. Коментира се и обявяването на нови конкурси в областите, които не фигурираха в списъка.
    В завършека на Отрасловия съвет госпожа Такева в точка „Разни” направи предложение към МОМН да инициира пред Министерство на финансите и след това пред Народното събрание извършване на промени в Закона за местните данъци и такси в смисъл освобождаване на учебните и детски заведения от плащане на такса „смет” предвид на особения характер на дейността на училищата и пълната неравнопоставеност в това отношение с друг тип предприятия, заведения и др.
    В заключение Отрасловия съвет приключи с решения, да не се въвежда със задължителен характер делегирания бюджет за детските градини, приема бюджет 2012 г. в частта „средно образование” и изнесените информации за назначени директори и от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.
    Приети бяха и направените предложения от госпожа Такева по отделните точки от дневния ред.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©