За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мнения



Дейности

Документи

Карта на сайта

    Събота, 18 Май 2024 година



                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
Вход



Новини   



-

В Държавен вестник, бр. 92 от 22 Ноември 2011г. се обнародва Наредба № 2 от 25 октомври 2011 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри.
    Съгласно чл. 1 с Наредбата се определят:
    1. изискванията за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри, които осъществяват учебно-тренировъчна и спортно-състезателна дейност и предоставят спортни услуги в системата на физическото възпитание и спорта в Република България;
    2. длъжностите на спортно-педагогическите кадри, минималните изисквания за тяхното заемане и основните функции на длъжностите;
    3. правата и задълженията на спортно-педагогическите кадри;
    4. редът за водене на регистъра на спортно-педагогическите кадри в системата на физическото възпитание и спорта.
   
    Наредбата не се прилага за преподаватели по спорт във висшите училища и учителите по физическо възпитание и спорт в системата на народната просвета. (чл. 2.)
    Съгласно § 4 от Преходните и Заключителни разпоредби (ПЗР) на посочената Наредба в 12-месечен срок след влизането й в сила спортните федерации създават регистри на спортно-педагогическите кадри и в указаните в чл. 17 срокове подават данните, подлежащи на вписване в Националния регистър на спортно-педагогическите кадри, воден от Министерството на физическото възпитание и спорта.
    Спортно-педагогическите кадри, които към влизане в сила на тази наредба заемат длъжности, за които не отговарят на минималните изисквания, предвидени в раздел II, са длъжни да приведат професионалната си правоспособност и квалификация в съответствие с изискванията на заеманата от тях длъжност в 12-месечен срок от влизане в сила на тази наредба. Спортно-педагогическите кадри, навършили 45-годишна възраст към влизане в сила на наредбата, запазват длъжностите, които заемат. (§ 5 и 6 ПЗР на Наредбата)
    Физическите лица, които към момента на влизане в сила на тази наредба извършват спортни услуги, са длъжни да подадат необходимите документи относно подлежащите на вписване данни в регистрите на спортните федерации, администриращи съответния вид спорт, в срок до 6 месеца от влизането й в сила. (§ 7 от Преходните и Заключителни разпоредби на Наредбата).
   
    В Държавен вестник, бр. 93 от 25 Ноември 2011г. се обнародва Решение № 834 от 17 ноември 2011 г. за разместване на почивни дни през 2012 г. С Решението Министерският съвет:
   
    1. Обявява 2 януари (понеделник) за почивен ден, а 21 януари (събота) за работен ден.
    2. Обявява 30 април (понеделник) за почивен ден, а 21 април (събота) за работен ден.
    3. Обявява 25 май (петък) за почивен ден, а 19 май (събота) за работен ден.
    4. Обявява 7 септември (петък) за почивен ден, а 29 септември (събота) за работен ден.
    5. Обявява 31 декември (понеделник) за почивен ден, а 15 декември (събота) за работен ден.
   


[Обратно към Новините]



Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©