За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Вторник, 16 Април 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Приет е Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта

Правителството прие Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (НПИЕГМ), разработен в изпълнение на Препоръка на Съвета на ЕС от април т. г. С нея Съветът препоръчва на държавите-членки да гарантират, че всички млади хора на възраст под 25 г. ще получават добро предложение за работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на четири месеца след като останат без работа или напуснат системата на формалното образование. Успоредно с това ще продължи и работата с младежите на възраст до 29 г.
   
    Гаранцията ще се прилага поетапно. На младежите, регистрирани в бюрата по труда, предложение ще бъде отправяно до края на четвъртия месец от регистрацията им. Младежите, които не работят, не учат и не са регистрирани в бюрата по труда, ще бъдат информирани относно услугите, които могат да ползват след регистрация в бюрата по труда в срок до един месец след тяхното идентифициране. През 2014 г. с приоритет ще се финансира обучение и заетост на младежите до 24 г. вкл. с основно и по-ниско образование (преждевременно напуснали образователната система), чиято регистрация в бюрата по труда е с продължителност до 4 месец. За младежите с висше и средно образование с продължителност на регистрацията в бюрата по труда до 4 месеца ще се финансира започването на първа работа (стажуване).
   
    Националният план включва реформи и мерки, обобщени в две приоритетни области. Целта на първата е превантивна работа и активиране на младежите за предотвратяване на преждевременното напускане и отпадане от образователната система. В плана са включени конкретни действия, насочени към повишаване качеството на образованието и обучението, осигуряване на достъп до образование на всички, развитие на наставничеството, професионално ориентиране, предоставяне на възможности за професионално обучение на по-ранен етап за лицата, които не желаят да продължат образованието си, и др.
   
    Втората приоритетна област включва подкрепящи мерки за интегриране на пазара на труда на безработни младежи. Мерките и инициативите включват представяне на предложения за обучение, стажуване, чиракуване и заетост, в т.ч. чрез предприемачество. Те ще са съобразени с профила на младежите и техните образователно-квалификационни характеристики, от една страна, и с резултатите от анализи и прогнози за търсенето на пазара на труда, от друга. Ключова роля за изпълнението на мерките от тази приоритетна област ще има Агенцията по заетостта чрез бюрата по труда в цялата страна.
   
    При изпълнението на реформите и мерките от Националния план ще се прилага подход, който ще обединява усилията на институциите и организациите на национално, регионално и местно равнище чрез изграждането на партньорска мрежа с участието на всички заинтересовани страни. За обезпечаване функционирането на тази мрежа се предвижда да се сключи споразумение между ключовите институции и организации на национално равнище, отговорни за разработването и реализирането на политиките за младежите - министерствата на образованието и науката, на младежта и спорта и на труда и социалната политика, национално представителните организации на социалните партньори, младежки организации, Националното сдружение на общините. Предвижда се разработване на методология, която ще описва конкретните стъпки на работа и отговорностите на отделните институции и организации в процеса на идентифициране и активиране на младежите.
   
    Националният план обхваща периода 2014 г. - 2020 г. Изпълнението на националната гаранция ще стартира през януари 2014 г. с мерки и програми, финансирани със средства от държавния бюджет. От юни 2014 г. се предвижда стартиране на схеми, насочени към младежите, финансирани със средства от ЕСФ, вкл. средства по Гаранцията за младежта, съгласно Младежката инициатива за заетост на ЕК (Youth Employment Initiative).
   
    За проследяване на напредъка и оценка на изпълнението на мерките, включени в Националния план, е включен и набор от индикатори.
    /информация от сайта на Министерски съвет/


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©