За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Сряда, 27 Септември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора е една от целите в актуализираната Национална стратегия за младежта

Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора и подобряване на достъпа им до информация и качествени услуги са две от целите в одобрената от правителството актуализирана Национална стратегия за младежта. Документът е с дългосрочен хоризонт на действие – до 2020 г., и задава основните рамки, очертава визията, целите и приоритетите за развитие на младите хора в страната. Той е ориентиран към хората на възраст от 15 до 29 години.
   
    Другите основни цели са насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на доброволчеството, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, както и на междукултурния и международния диалог, както и повишаване на ролята на младежите в превенцията на престъпността.
   
    Стратегията отчита необходимостта от комплексни действия, насочени към развитие на политики за младежта, създаване на условия за качествено и достъпно образование, възпитание и пълноценно развитие на личността, равни възможности за всички млади хора в областта на образованието и пазара на труда. Реализирането й ще осигури синхрон в действията на заинтересованите институции и ще повиши значително ефекта от действията им. Тя ще спомогне за постигането на целите в Националната програма за развитие „България 2020” и реализирането на политиките на Европейския съюз за развитие на образованието до 2020 г. – 75% от населението на възраст между 20-64 години с пълна заетост, инвестициите в научната и развойна дейност да достигнат 3% от БВП, 30% от младото поколение да има висше образование, изложените на риск от бедност деца да бъдат с 20 милиона по-малко.
   
    При разработването на актуализираната стратегия е използвана информация от централните власти и институции, отговорни за планирането и осъществяването на различни секторни политики с въздействие върху младите хора, информация от териториалните власти в страната, както и национално представителни социологически проучвания, данни на НСИ и други специализирани национални и международни изследвания.
   
    Проектът на стратегия беше публикуван за обществено обсъждане в интернет страницата на ММС http://mpes.government.bg/Documents/Documents/Drafts/Стратегия младеж/Proekt_aktualizirana_natioanlna_strategia_mladej_07112013.doc.
    /информация от сайта на Министерски съвет/


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©