За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Вторник, 16 Април 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Заседание на Отрасловия съвет в системата на средното образование

На 21 ноември т.г. в Министерството на образованието, младежта и науката се проведе заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование.
    По точка първа от дневния ред бяха разгледани последните промени на Наредба №1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на работещите в звената от системата на народната просвета. Социалните партньори се обединиха за увеличаването на началните основни работни заплати по длъжностни степени за учителите и непедагогическия персонал. В тази връзка се чака да бъде приет Законът за бюджета на страната ни за 2013 г., както и Наредбата да бъде съгласувана от МФ и подписана от министъра на финансите. Председателят на СБУ Янка Такева приветства това политическо решение, което от 1 януари 2013 г. трябва да влезе в сила като нормативен документ.
    Предстои и подписване на анекс към КТД за системата на средното образование, в който ще бъдат отразени измененията по Наредба 1.
    По втора точка от дневния ред бяха дискутирани мерки за привличане и задържане на младите учители в училищата и детските градини, т.е. по какъв начин те да бъдат приобщени в новата среда, как директорите, педагогическите колективи, наставниците да им помагат за по-успешното навлизане в професията. Материал с конкретни предложения в тази насока представи за обсъждане Самуил Шейнин, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в Република България.
    По трета точка от дневния ред Министерството на образованието, младежта и науката представи информация за изпълнението на проектите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - проекта „УСПЕХ”, за квалификацията на учителите, „Включващо образование”, за интегрирането на децата от различни малцинствени групи и др. Беше поставен акцент върху необходимостта учителите, директорите в училищата и детските градини да бъдат мотивирани да работят по тези проекти. По време на разискванията бяха изразени негативни оценки за работата на Дирекция „Структурни фондове” към МОМН по отношение на липсата на ясна и точна информация за възможностите и процедурата за кандидатстване на училищата, детските градини; за оценяването на представените проекти; за изтичането на значителна част парични средства към бизнеса и неправителствени организации; за наличието на лоби сред НПО за сметка на учебните заведения. За справяне с този сериозен проблем, Янка Такева отправи препоръка за следващия програмен период 2014-2020 г., когато МОМН ще бъде контролиращ орган по проектите, да бъдат договорени клаузи за оставането на повече средства в образованието. Това е наложително, за да се повиши ефективността от похарчените финансови средства.
    В точка „разни” на Отрасловия съвет, участниците в него бяха запознати с обобщените въпроси и различни проблеми, поставени от лидерите на СБУ по време на съвещанията в страната през месеците септември и октомври, както и от срещите на председателя на СБУ Янка Такева с представители на местната власт във Велико Търново, Варна, Бургас и други селища.
    Милена Дамянова, зам.-министър на образованието, младежта и науката запозна членовете на Отрасловия съвет с разискванията по време на срещата в Правец на 17, 18 и 19 ноември, проведена с участието на министър Игнатов и членовете на парламентарната Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта към 41 Народно събрание. Там са взети някои решения във връзка с проекта на Закон за предучилищното и училищното образование: професионалните учебни заведения да останат на подчинение на МОМН така, както е досега, като се отваря и възможност, по мотивирано предложение от тяхна страна, да преминат на общинско равнище; Да бъде възстановен в текста терминът „учител” - така, както СБУ настоя това да бъде в изпълнение на Препоръка №66 на ЮНЕСКО за статуса на учителя; Възпитанието и социализацията на децата и учениците да намерят място в Закона, като основни функции в учебно-възпитателния процес. Заместник-министър Дамянова уведоми социалните партньори, че проектът на Закон за предучилищно и училищно образование ще бъде приет в Народното събрание до края на тази календарна година.
    УД
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©