За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 04 Декември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   МИЛЕНА ДАМЯНОВА, ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА: Важно е да показваме, че в българската детска градина и в българското училище се случват хубави неща и има добри резултати

Портфолиото на педагогическия специалист е изключително добър инструмент в тази посока и учителите предложиха то да влезе в Закона за предучилищното и училищното образование
       - Госпожо Дамянова, кои са причините да бъде въведено портфолио на педагогическия специалист и кога ще стане това?
    - Портфолиото не е новост за българската образователна система, то е практика повече от десет години. Да, вярно е, че тя не е застъпена във всяко едно училище или детска градина, но още от 1997 г. много учители по различни проекти са започнали да подготвят портфолио. И когато правим обучения по Национална програма „Квалификация”, учителите с удоволствие показват различните видове портфолио, които са конструирали. Смятаме, че след като тази практика е ефективна и е показала резултати от гледна точка на мотивиране на учителя и на прозрачност на неговите постижения в професионалното му развитие, кариерно израстване, атестиране и диференцирано заплащане, е добре тя да бъде приложена в национален мащаб. Още повече че с години се питаме как да привлечем младите хора към учителската професия и да стимулираме иновативните учители, които, за съжаление, често са недостатъчно ценени от ръководствата на учебните заведения и това ги демотивира.
    - За решаването на какви важни образователни задачи помага портфолиото като инструмент?
    - Портфолиото дава възможност за постигане на по-високи резултати в образователния процес. То е начин за избягване на уравниловката при диференцираното заплащане, за стимулиране на учителите да повишават своята квалификация, както и за включване в образователния процес на учениците, които нямат особен интерес към училището. Портфолиото е свързано с кандидатстването и участието в различни програми и проекти, с мобилността на учителите, която е от изключително значение от гледна точка на ученето през целия живот. Портфолиото е и инструмент, който може да ни покаже от каква квалификация се нуждае учителят от гледна точка на повишаване на неговите компетентности, иновативност и иновативни практики, за да имат учениците му по-добри резултати. То може да ни покаже как конкретният учител е подбрал своята квалификация, как я обвързва с резултатите. Това е изключително важно, тъй като, за съжаление, през 2012 г. се оказа, че голям брой учители не са участвали в квалификация, въпреки че за нея се отделят 0,8% от средствата за работна заплата в системата на средното образование. В проекта на новия Закон за предучилищното и училищното образование е заложено, че портфолиото ще бъде развито в стандарта за педагогически специалисти и се отнася за учителя, директора, педагогическия съветник, психолога.
    - Има ли яснота кога ще бъде готов този стандарт?
    - Той е в доста напреднал стадий на разработване, тъй като колегите в работната група работят усилено. Направихме промяна в названието му и той вече се нарича „Учители и педагогически специалисти”, което подчертава значението на учителя като основен фактор за постигане на качествено образование. Надявам се този стандарт да е от първите, които ще бъдат готови след приемането на Закона за предучилищното и училищното образование.
    - Унифицирано ли ще бъде портфолиото?
    - Не. Но ще има няколко основни изисквания към изработването му - да включва автобиография, да бъдат приложени сертификатите от различните видове обучения и квалификации на учителя, проектите, в които е участвал, включително в различни мобилности извън страната, постижения на учениците му на олимпиади и състезания, резултатите, които е постигнал със своите ученици от гледна точка не единствено на оценките им, а на техния напредък. Това позволява да се оценяват и проследяват резултатите не само на елитните училища, а и на тези, като професионалните гимназии с прием след 8 клас например, където учениците влизат с изключително ниски оценки, но завършват с по-високи. Като цяло портфолиото ще бъде гъвкаво, т.е. всеки един учител ще има възможност да включва в него най-различни елементи по своя преценка. Важното е то да дава ясна информация за постиженията на педагогическия специалист, които да се оценят подобаващо. Прави впечатление, че много от учителите, включително и тези, които са включени в работните групи по новите учебни програми, а техни ученици печелят медали на международни олимпиади, като че ли се притесняват да изразяват мнение, както и да показват своите постижения. Не бива така. В 21 век човек трябва да умее да се хвали с това, което е направил, за да го възприеме и оцени обществото. Важно е да показваме, че в българската детска градина и в българското училище се случват хубави неща и има добри резултати. Портфолиото е изключително добър инструмент в тази посока и именно учителите предложиха то да влезе в Закона за предучилищното и училищното образование.
    - То има ли пряко отношение към атестацията на педагогическите специалисти?
    - Да, то е въведено в закона и по отношение на атестирането на педагогическите специалисти. Един директор, когато бъде атестиран, това трябва да се случва по прозрачен начин. Комисията, която прави атестациите, трябва да има реални факти и да бъде изключително обективна. Така добрият управленец да бъде оценен, а пък този, който не си върши работата достатъчно добре, да се осъзнае.
    - Ще дава ли предимство при кандидатстване за работа?
    - Да, с оглед на информацията, която предоставя, портфолиото може да помогне при кандидатстване за заемане на работно място, както и за кариерното развитие.
    - Ще бъде ли обвързано портфолиото със заплащането?
    - Всичко, което е свързано с кариерното развитие на педагогическия специалист, диференцираното заплащане или атестиране, трябва да се базира на обективни доказателства и прозрачност, които дават възможност на комисията да оценява истинските постижения на педагогическия специалист. Те се представят чрез портфолиото, а диференцираното заплащане и кариерното развитие са обвързани и с трудовото възнаграждение.
    - Учителят сам ли ще изготвя своето портфолио?
    - Да, всеки педагогически специалист, всеки учител сам изработва своето портфолио. Той решава какво да сложи в него, извън общите изисквания и задължителните елементи, и как да го подреди. Ние можем само да го подпомогнем с различни въпроси, като тези например, за методи на преподаване и др., а той преценява какво да приложи от гледна точка на по-доброто си представяне. Оценката на труда на учителя и признанието, което търсим, е изключително важно и трябва да покажем това, което наистина прави учителят.
    - Ако някой реши съзнателно да пише по-високи оценки на учениците си и отрази успеха им в портфолиото си, какви ще бъдат последствията? Успехът на учениците по конкретна учебна дисциплина и получените оценки от външните оценявания и от държавните зрелостни изпити ще се отразяват ли в портфолиото?
    - Много е важно какви резултати постигат учителите, както е от изключително значение разликата между напредъка, за който говорих и „механичните” оценки. От миналата година наблюдаваме различни училища в страната. Една част от тях са с високи резултати от матурите, други - с ниски, трети - с разлика между вътрешни оценки и национално външно оценяване. Няма начин някой изкуствено да завиши успеха на учениците си, накрая всичко се вижда и когато се проследи във времето и се установи, че това систематично се повтаря, то не е добра услуга нито за училището, нито за преподавателите, нито за учениците. Трябва да се гледа цялото развитие и когато резултатите са добри, няма нищо лошо в това да бъдат показани. Получените оценки от външните оценявания и от държавните зрелостни изпити по желание могат да бъдат включвани в портфолиото.
    - С доста резерви се приема изискването при оценяване на работата на учителите да се включат оценки от страна на ученици и родители. Какви са гаранциите за обективност и справедливост при създаване на портфолиото?
    - Категорично и ясно казвам, че няма да има оценки, които да се поставят от учениците или от родителите. Става въпрос за обратна връзка, за референция, която учителят ще прецени дали ще сложи в своето портфолио или не. Обикновено хората използват само хубави препоръки за своето представяне и от тази гледна точка портфолиото е възможност за учителя да се похвали. Учителите, които използват интерактивни методи на преподаване, и сега непрекъснато получават обратна връзка от учениците си и я анализират. Учителите и въобще педагогическите специалисти могат да бъдат спокойни по отношение обективността на атестирането. Атестацията на директорите например ще се извършва от Регионалния инспекторат, като се взема предвид мнението на Обществения съвет, което обаче ще обхваща определен процент в оценката.
    - Учителят сам ли ще избира как да осъществява обратната връзка или това ще бъде регламентирано по някакъв начин?
    - Всеки учител сам преценява кога и по какъв начин да осъществява тази обратна връзка, и дали да го направи. И сега например ние непрекъснато изискваме от учителите обратна връзка по отношение на учебните програми. Какво лошо има в това учениците да дадат мнението си за учебното съдържание, което им се поднася? На мен ми хареса въпросът за активността на съучениците им в час, защото ги подтиква да имат отношение към тях. Добрите резултати се постигат там, където и класът, и учителят, са се превърнали наистина в една общност и всички съпреживяват и проблемите, и успехите си. Тогава може да се прилага индивидуалният подход към ученика. Това е една от целите на обратната връзка, но няма да има нито срок, нито конкретно време, в което тя да се осъществява. Учителят решава дали да поиска обратна връзка, дали по някакъв начин да направи анкета например за атмосферата в класа. Защото, както показаха обученията, които проведохме с екипа психолози на Мадлен Алгафари по време на кампанията „Участвам и променям”, учениците също трябва да знаят какво се случва и какви са последствията, също и че тази обратна връзка трябва да им се покаже и това е индивидуален процес и решение за всеки клас и училище. И затова, в крайна сметка решението е на самия учител дали да го сложи в портфолиото си. Доказано е в международен аспект, че там, където атмосферата е добра и има добри взаимоотношения, има и високи постижения. Там, където резултатите са лоши, хората трябва да започнат да си говорят помежду си и да работят в екип. А атмосферата в училище се определя от поведението на всички - като се започне от всеки ученик, учител и се стигне дори до портиера.
    - Каква част от учителите, при влизането на Закона за предучилищното и училищното образование, ще имат съответната подготовка за изработване на портфолио?
    - Обученията за разработване на портфолио се реализират от миналата година и се правят по националните програми за квалификация, продължават и през тази година. Те се осъществяват по заявки от регионалните инспекторати към дирекция „Квалификация и кариерно развитие” в МОМН, експертите провеждат кръгли маси и обсъждания. Това е дълъг процес, но вече една трета от регионите са направили такива обучения. Аз изключително много разчитам на учителите, които имат вече портфолио, да станат обучители на своите колеги.
    - Синдикатът на българските учители подкрепя предложението 4-годишните деца задължително да посещават детската градина и държавата да има ангажимент за тяхната и на персонала издръжка. Кое, според вас, не бе разбрано от обществото?
    - Благодаря на СБУ за подкрепата на тази политика. Факт е, че тя не се разбра от обществото, за мен е непонятно защо. И в момента 80% от 4-годишните деца в България ходят на детска градина, родителите се редят на опашка, за да осигурят място на детето си в градината. Задължителният обхват, нека повторим, означава по-голям ангажимент от страна на държавата, която осигурява безплатни учебни помагала на децата, субсидира храненето им четири пъти дневно със здравословна храна, дава допълнителни средства за допълнителни часове по български език за децата, за които той не е майчин език. През тази година с Бюджет 2013, единният разходен стандарт в задължителната детска градина за 5 и 6-годишните е с 240 лв. по-висок, отколкото стандарта за незадължителната детска градина. При това родителите имат избор - те могат да изберат почасова, сезонна детска градина, полудневна форма, съботно-неделни занимания. Целта на тази политика е държавата да подпомогне семействата, в никакъв случай не е да отнема техните функции, права, отговорности и задължения. Неведнъж ние, като екип на министерството, сме апелирали семейството да поеме своята роля и да не разчита за всичко на детската градина и на училището. Това е синдром на съвременното общество - за всяка своя болежка да търси вината в училището и да очаква то или образователната система в цялост, да се справи с всеки обществен проблем. Нагласите, възпитанието, дисциплината на всяко дете се формират най-напред в неговото семейство. По-късно училището може да помогне в преодоляването на някои дефицити, но детето влиза там с поведение, което е формирано в семейството. В интерес на всички е детската градина, семейството, училището да работят в тесни взаимоотношения. Ненапразно в обсъждането на Законопроекта между първо и второ четене, родителите бяха включени като участници в образователния процес. За мен са обидни протестите на родителите против задължителната детска градина не само защото съм дете на учител - майка ми вече 40 години е в системата на предучилищното образование и аз съм израснала с него. Обидно ми е заради хората, които работят в детските градини и дават толкова много на децата. Заради това, че сме предали опит на други държави, предучилищното ни образование е с традиции и международен авторитет, а протестите у нас станаха именно в годината на честването на 130-годишния му юбилей. При това през последните години базата в детските градини и училищата се подобри, за което бяха дадени над 200 млн. лв. по ОП „Регионално развитие”, общините също отделиха и продължават да отделят много средства. Столична община например със собствени средства разкри много групи и подобри базата в десетки детски градини.
    - На първото си заседание за тази година Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование взе решение минималните работни заплати да се увеличат чрез изменение в Наредбата за работните заплати. Както и повишението на Единния разходен стандарт в Бюджет 2013 да се изразходва единствено и само за увеличаване на индивидуалните работни заплати в системата на народната просвета и същите да се увеличат с не по-малко от 8%. Кога очаквате това да стане факт?
    - Наредбата за промяна в Наредба №1 за работните заплати е изпратена за съгласуване в Министерство на финансите. Така че процедурата е задвижена и се надяваме скоро да бъде финализирана.
    - Как оценявате партньорството си със СБУ и какви са очакванията ви за бъдещото му развитие?
    - Ние имаме изключително конструктивен диалог. Синдикатът на българските учители ни помага и в случаите, когато има различни нарушения, които създават напрежение в някои училища. Това е обратна връзка, която ние получаваме в рамките на социалното си сътрудничество. Смятам, че през 2012 г. имахме добър социален диалог в съвместната си работа по стандартите, особено по този за статута на педагогическите специалисти и вярвам, че ползотворното ни сътрудничество ще продължи и през 2013 г.
    - Вашето пожелание към учителите за новата 2013 г.?
    - Да бъдат здрави, да имат много топлина в семействата си, защото хората, които сме отдадени на каузата „образование”, имаме изключително голяма нужда от спокойствие и разбиране вкъщи. Пожелавам им 2013-а да бъде една спокойна година с много успехи. Образованието е с изключително добри традиции в България и те трябва да бъдат ценени и развивани. Нека да говорим за учителя с добро, да подкрепим учителя с призвание и да признаем това, което той прави за българските деца.
    Интервю на Светла СТРУМИНА
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©