За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Сряда, 27 Септември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   ВАЖНО!

ПАМЕТНА ЗАПИСКА
   
    ОТНОСНО: Изменения в Постановление на Министерския съвет № 66 от
    28.03.1996 г., относно кадрово осигуряване на някои дейности в
    бюджетните организации и дейности
   
   
    С горепосоченото постановление на министерския съвет бе създадена възможност да се привличат за изпълнение на присъщи на съответните бюджетни организации и структури дейности лица, които да работят без да се предвижадат щатни бройки. По правило на привлечените за работа по 66-то ПМС лица се плаща трудово възнаграждение равно на една минимална работна заплата за страната, независимо от характера на изпълняваната дейност и функции. Съществува ограничение за количеството ангажирани по този ред лица, респективно длъжностите, които изпълняват. Последните не могат да надвишават 8 на сто (за МО 6 на сто) от утвърдената средносписъчна численост за съответната календарна година на съответната бюджетна единица. За длъжностите, на които се привличат лица за работа по реда и условията на това постановление се разработва допълнително щатно разписание.
    В края на 2012 г. със свое постановление Министерският съвет разпорежда (ПМС 334 от 20.12.2012 г.) числеността на персонала, определена с действащите допълнителни разписания на длъжностите на лицата, назначени по ПМС 66 от 1996 г. да не може да се увеличава, а ако има незаети длъжности по допълнителните разписания те да бъдат закрити от датата на влизане в сила на постановлението, т.е. от 28.12.2012. Едновременно с това е разпоредено при прекратяване на правоотношението с лице, прието на работа по ПМС 66, освободената длъжност да се закрива, като съответно се намалява и числеността на длъжностите в допълнителното разписание.
    С оглед на гореизложеното, към момента не би следвало да са създадени принудителни условия и натиск за освобождаване на лицата работещи по ПМС 66/96 г. Друг е въпросът, че по правило ежегодните съкращения в бюджетната сфера, които се провеждат от години наред (явни или под бюджетна принуда) практически се овладяваха благодарение на възможностите за ангажиране на хора по постановлението. И не би могло да се твърди, че във всички или в преобладаващата част от случаите по този ред се привличат лица за изпълнение на някакви временни или инцидентно възникващи дейности. Обратно, по правило става дума за изпълнението на необходими и присъщи дейности на съответната бюджетна структура, при това не винаги това са спомагателни или ниско квалифицирани дейности. По този ред се привличат и хора, които осъществяват и някои от основните функции на съответната структура, доколкото недостигат щатни бройки за изпълнение на нужното количество и качество работа по тези функции.
    Настоящата записка е изготвена по искане на ръководството на КНСБ – оперативка от 07.01.2012 г.
   
   
    15.01.2013 г. Изготвил: Ася Гонева
   
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©