За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Сряда, 27 Септември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ОПРЕДЕЛИ НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА ПРИОРИТЕТ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 г. УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020” ЩЕ БЪДЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУК

Основната стратегическа цел на новата оперативна програма е постигането на интелигентен растеж и изграждане на общество, базирано на знанието, чрез повишаване на качеството на научните изследвания и образованието. Заложените цели ще доведат до постигането на редица резултати, обединени в пет приоритетни оси:
    • ПО 1: Научни изследвания и технологично развитие;
    • ПО 2: Образование за реална заетост, мобилност и предприемачество;
    • ПО 3: Образователна среда за активно социално приобщаване;
    • ПО 4: Образование, умения и учене през целия живот;
    • ПО 5: Подобряване на образователната инфраструктура.
    Предвижда се чрез новата оперативна програма да бъдат увеличени чувствително възможностите за повишаване на инвестициите, запазването и разкриването на нови работни места, развитието на конкурентоспособността на работната сила, подобряване на демографски показатели на България.
    Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020” ще има висок синергичен ефект по отношение постигането на целите и на другите оперативни програми. Освен пряката връзка с инициативите в сферата на труда и социалната политика, икономиката и регионалното развитие, новата оперативна програма притежава капацитета да повлияе положително върху постигането на приоритетите, свързани с развитието на научния сектор, институционалната среда и стимулиране на ресурсната и енергийната ефективност.
    Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“ се фокусира върху следните специфични цели:
    • Изграждане на конкурентна среда за качествени научни и иновативни изследвания чрез постепенно повишаване на средствата за научно-изследователска и иновационна дейност до 1,5% от БВП към 2020 г.;
    • Създаване на благоприятна среда за възпроизводство и развитие на капацитета на научния сектор;
    • Подобряване на качеството на висшето образование и повишаване на броя на завършилите висше образование във възрастовата група на 30-34-годишните до 36% към 2020 г.;
    • Подобряване на качеството на предучилищното и на училищното образование и намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система до 11% към 2020 г.;
    • Създаване на условия за развитие на личностни и професионални знания и умения през целия живот;
    • Развитие и модернизиране на научната и на образователната инфраструктура и повишаване на броя на заетите в модернизирана среда.
    Чрез своя инструментариум Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“ ще доведе до подобряване на механизмите за финансиране на научните изследвания, до подпомагане на научните изследвания в стратегически за България и за ЕС области, до насърчаване развитието на партньорските мрежи и на съвместните лаборатории между висши училища, центрове за научна изключителност, бизнес организации и национални научни институции, до по-осезателна подкрепа участието на висши училища и научни институти в международни конкурси, клъстери и транснационални мрежи. Заложено е и технологично развитие чрез въвеждане на по-модерни информационно-комуникационни технологии.
   
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©