За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Събота, 18 Май 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Приета е тригодишна програма на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Министерският съвет в оставка прие програмата за дейността до 2015 г. включително на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Центърът е създаден през 2005 г., за да подпомага чрез интегриран подход провеждането на правителствената политика в тази област и изпълнява приоритетите на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Той мобилизира и акумулира ресурсите от различните донори и осигурява необходимото допълващо финансиране от републиканския бюджет за реализирането на проекти в изпълнение на целите на стратегията – гарантиране правото на равен достъп до качествено образование, включително чрез интеграция на ромски деца и ученици в етнически смесени детски градини и училища; съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество в обща образователна среда; приобщаване и приемане на родителите - роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот.
   
    През тригодишния период Центърът ще работи в две основни направления – привличане на средства извън държавния бюджет за подкрепа на проекти и финансиране на проекти чрез бюджета на Центъра. С реализацията на проектите се цели създаване на предпоставки за успешна социализация на децата и учениците от етническите малцинства чрез подпомагане на процеса на десегрегация и последваща интеграция, подобряване на учебната и възпитателна среда в приемните детски градини и училища, адаптацията на деца в детските градини и началните училища, за които българският език не е майчин, развиване на целодневни форми на обучение, както и утвърждаване на културното многообразие на етническите малцинства като обща ценност.
   
    През програмния период Центърът ще бъде бенефициент по проект по програмна област „Деца и младежи в риск” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. От 2013 г. до 2015 г. Центърът ще участва в реализирането на програма в рамките на тематичен „Фонд за реформи, свързани с включването на ромите и другите уязвими групи” по Българо-швейцарската програма. Предвижда се експертите на Центъра да разработят проекти, с които да се кандидатства за финансово подпомагане от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.
    от сайта на МС


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©