За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 04 Декември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС: "НИЕ СМЕ ВЪВ ВРЕМЕТО И ВРЕМЕТО Е В НАС. TO HAC ОБРЪЩА И НИЕ НЕГО"

Националният клуб “Родолюбие” със съдействието на Министерството на образованието, младежта и науката, Синдиката на българските учители, Националния дворец на децата, Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски", ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ, Сдружението на преподавателите по история в България, Националния исторически музей, Националния военно-исторически музей, в.“Учителско дело”, в."Аз Буки" обявява конкурс за учители, като част от националния ученически конкурс под наслов
    МИСИЯ УЧИТЕЛ
    Участници:
    В конкурса могат да участват учители от всички училища, центрове за работа с деца и домове за деца в страната, както и от българските общности в чужбина, които споделят целите на конкурса.
    Формат на работите:
    - Споделяне на добър педагогически опит (описание, компютърна презентация)
    - Художествен текст, есе
    Изборът на най-подходящата форма ще разкрие пълните възможности на автора.
    Изисквания към педагогическите разработки:
    Автентичност (наличие на доказателство) - снимки, видеоматериали, продукти на ученици;
    - Устойчивост на опита (поне двугодишен или прилаган двукратно)
    - Открояване на най-привлекателните дейности за популяризиране сред колегията
    - Коректност при използване на образци и подобни описания
    - Литературна осведоменост
    - Техническа прецизност.
    - Всяка работа да бъде до 5 стандартни страници без приложенията и придружена с общо представяне - за кой клас и за какъв тип учебна подготовка е предназначена; междупредметни връзки; резултати (възможно е чрез попълване на анкетна карта от учениците); популяризиране на идеята (методическо обединение, педагогически колектив, регионално, национално ниво).
    Изисквания към художествените текстове и есетата: Всяка работа да бъде в обем до 5 стандартни страници и да е придружена с кратко представяне на автора, мотивите за участие в конкурса и посланието му към другите участници - учители и ученици.
    Всички участници получават грамоти за отличие. Класираните работи ще бъдат наградени и публикувани в специален сборник.
   
    РЕГЛАМЕНТ:
   
    Националният клуб “Родолюбие” със съдействието на Министерството на образованието, младежта и науката, Синдиката на българските учители, Националния дворец на децата, Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, ТАНГРА ТанНакРа ОБЩОБЪЛГАРСКА ФОНДАЦИЯ, Сдружението на преподавателите по история в България, Националния исторически музей, Националния военноисторически музей, в.“Учителско дело“, в.“Аз Буки” обявява
   
    ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИЯ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
    ПОД НАСЛОВ
    “НИЕ СМЕ ВЪВ ВРЕМЕТО И ВРЕМЕТО Е В НАС.
    ТО НАС ОБРЪЩА И НИЕ НЕГО”
    ЦЕЛ:
    Участниците в конкурса да изразят свои познания, тълкувания и оценки за събития и личности по един от предложените тематични акценти като ги разгледат на фона на европейски и световни процеси.
   
    ОРГАНИЗАЦИЯ:
    Конкурсът се провежда в две възрастови групи - първа за ученици от пети до осми клас и втора за ученици от девети до дванадесети клас
    Участниците разработват един от следните формати:
    - реферат
    - есе
    - електронна презентация
    Представени други електронни продукти (филм, сайт и др.) ще бъдат оценени от комисията и евентуално предложени за специални награди, но няма да бъдат класирани.
   
    ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ АКЦЕНТИ НА КОНКУРСА:
    Участниците избират един от следните три тематични акцента:
    - Културно-историческото наследство по българските земи – хилядолетна духовна приемственост и достойно място в съвремието.
    - Българите с принос в националната и общочовешката история.
    - Личната история (на моята фамилия или на избрана друга личност), национална идентичност, общочовешки ценности.
   
    ПРИМЕРНИ СЪДЪРЖАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ
    Участниците са свободни да формулират своя тема за рефератите, есетата и презентациите в съответствие с избрания тематичен акцент.
    За тяхно улеснение се предлагат примерни съдържателни направления:
    А) ЗА РЕФЕРАТИ:
    1. Местните обичаи и традиции – вечният извор на общочовешки ценности.
    Препоръки: Разработката може да се конкретизира върху една област, един обичай или върху обредност, обща за различните религиозни и етнически групи в България. Да се потърси подходяща форма за онагледяване.
    2. Единство и многообразие.
    Препоръки: Да се издирят, опишат и анализират исторически и съвременни факти и явления (с общонационално или регионално измерение), свързани с религиозната и етническата толерантност в България. Да се проследят резултатите от тях.
    3. Символите на моето родно място.
    4. Моето родословие – основание за самочувствие
    5. Българските будители
    Препоръки: Разработката може да е посветена на една или няколко личности с принос за духовното извисяване на нацията.
    6. Дружба „Родина“ - непознатите будители.
    Препоръки: Разработката да представи малко известни факти за личностите и дейността на уникалното движение на българите мохамедани в Родопите от средата на миналия век. Всички участници, заявили желание да работят по тази тема, ще получат безплатно по един екземпляр от книгата Дружба „Родина“ - спомени за бъдещето..., издание на ТАНГРА ТанНакРа, за да се запознаят с историята и дейността на организацията.
    7. Жалони на българската идентичност.
    Препоръки: Разработките могат да представят исторически събития, моменти от църковната история, създаването, дейността и приносите на училища, читалища, културни прояви и др.
    8. Български маршрути
    Препоръки: Представяне на природни забележителности и културни паметници. В работата да се използва предимно собствен снимков материал, описание и история на обекта /обектите/, предложение за туристически маршрут с карта. Атрактивното оформление и билингвистичните описания са предимство.
    9. Великите българи
    Препоръки: личности с приноси в различни области – икономика, култура, наука, спорт, изкуство и др., прославили България в света. Разработката може да е посветена на една или няколко личности, обединени от една цел.
    10. Европейци в България и българи в Европа и по света
    Препоръки: Личности, допринесли за достойно приобщаване на българите към европейските и световните традиции и ценности през вековете. Разработката може да представя една или няколко личности.
   
    Б) ЗА ЕСЕТА:
    • “За да бъде човек свободен, трябва да желае свобода и на другите” (Любен Каравелов)
    • „Най-добрият лек за повечето, ако не и за всички злини, е свободата“ (Георги Бенковски)
    • “Вярваме, че всеки народ, голям или малък, има право на флаг и на глас» (Йордан Радичков).
    • „Помниш ли, помниш ли...“ своя род и език
    • България – страна на таланти
    • “Ние обичаме своята народност, ала с една възвишена обич, която не допуща завист или омраза към другите” (Пейо Яворов)
    • „Аз разбирам света единствено като поле за културно съревнование на народите” (Гоце Делчев)
    • Толерантността – новата духовна стратегия на Обединена Европа
    • Националният идеал на българите
    • Българинът и обединена Европа
    • Моята България в европейското семейство
    • Как Европа влезе в България
    • Моето бъдеще е в България
   
    В) ЗА ПРЕЗЕНТАЦИИ
    Авторите на презентации могат да ползват всички предложени теми. Важно е да преценят точно коя тема ще съумеят да представят най-добре в избраната форма.
   
    ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РАЗРАБОТКИТЕ
    В писмените си работи авторите трябва да изложат проучените от тях факти и събития, както и своите разсъждения по разглеждания въпрос или събитие, мястото на България в него и отражението му върху нашето историческо, материално и духовно развитие и приноса ни в световната цивилизация и култура.
    Желателно е участниците в конкурса да насочат вниманието си към такава тема, която по-пълно отговаря на тяхното ниво на подготовка и интереси. Стойността на писмената работа ще бъде по-висока, ако в нея се разглежда конкретно събитие или въпрос, дали отражение върху живота на страната и оказали влияние върху други страни и народи.
    Предложените примерни теми са само насочващи. Не е необходимо при разработването им да се разглеждат всички събития и факти, които те обхващат.
    Препоръчително е при разработване на темата да се потърси помощта на учители историци, литератори или специалисти по други учебни предмети, на учени, музейни работници, местните дружества по родознание, да се ползват спомени или разкази на преки участници в описаното събитие.
    С избора на най-подходящата за избраната тема форма (реферат, презентация или есе) кандидатът засвидетелства умение пълноценно да представи събраната и обработена от него информация.
    Работите не трябва да са участвали в други конкурси.
    В конкурса могат да участват ученици от всички училища, центрове за работа с деца и домове за деца в страната, както и от българските общности в чужбина.
   
    КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:
    1. ЗА РЕФЕРАТ
    1.1.Познаване и коректно позоваване на проучени исторически изследвания и разнообразни източници.
    1.2. Достоверно и точно описание на фактите по темата.
    1.3. Задълбочено осмисляне и съпоставка на представените факти в изложението.
    1.4. Изчерпателност при разглеждане на избраната тема (въпроса или събитието).
    1.5. Структуриране на изложението и привеждане на аргументи.
    1.6. Използване на научен стил и език
    1.7. Наличие на елементи на лична проучвателска дейност.
    1.8. Използване на различни източници.
    1.9. Техническо оформление; спазен обем; справочен апарат; приложения.
   
    2. ЗА ЕСЕ
    2.1. Оригиналност на заглавието
    2.2. Ясно открояване на теза
    2.3. Убедителна подкрепа на тезата с факти и аргументи
    2.4. Наличие на собствени разсъждения във връзка с поставена теза
    2.5. Оригинално изразена лична позиция
    2.6. Очертани елементи на структура
    2.7. Спазване на книжовните норми
    2.8.Спазени технически изисквания и обем.
   
    3. ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
    Предварително зададени параметри: формат PPS; наличието на първи слайд - тема и автор; втори слайд – резюме; последен слайд - източници; без самоцелни ефекти; автоматично и ръчно управление
   
    3.1. Логически организирано съдържание в посока на темата
    3.2. Ясно открояване на предимствата на избора на презентация за разработване на темата
    3.3. Достоверност и точност при излагане на фактите
    3.3 Използване на разнообразни автентични източници.
    3.4. Авторски текстове
    3.5.Съответствие на стандартни технически изисквания към презентации
    3.6. Лично участие при събиране и обработка на фактологичния материал.
    3.7. Коректно позоваване на използваните първоизточници
    3.8. Техническо оформление
   
    КЛАСИРАНЕ:
   
    ПЪРВИ КРЪГ - УЧИЛИЩНО ИЛИ РЕГИОНАЛНО НИВО
   
    Класирането на училищно или регионално ниво приключва до 15. 06. 2013 г. (края на учебната година). Допуска се комисията да препоръча доработване на класираните работи.
    За участие в националния етап се изисква в срок до 20. 09. 2013 г. да се изпратят класираните от първо до трето място разработки в НК “Родолюбие” на посочения по-долу адрес. Те трябва да са придружени с протокол от комисията по оценяването, списък с имената, датата и годината на раждане и темите на всички участници, телефон и електронен адрес за обратна връзка. Желателно е копие от протокола да се изпрати до РИО на МОМН.
    Работите да се представят в два екземпляра в обем до 20 страници без приложенията (за рефератите) и до пет страници за есетата. Материалите, изпращани на електронни носители, да са придружени с разпечатка. Презентациите да имат хартиена „заглавна страница“ с упоменати данни за автора и използваните програми.
    За всички работи да бъдат подготвени резюмета (до 1000 знака).
    Изпратените по електронната поща работи трябва да бъдат озаглавени на латиница и придружени с писма, съдържащи цялата изисквана информация. Работите от чужбина могат да се изпращат и само по електронната поща.
   
    ВТОРИ КРЪГ - НАЦИОНАЛНО НИВО ОЦЕНЯВАНЕ
    Провежда се от 20. 09. до 20. 10. 2013 г.
    Авторите на работи, допуснати до националния кръг на конкурса, получават на посочената електронна поща таблица, в която да нанесат коректно необходимите данни. Изпратените на електронната поща на клуба таблици и резюмета са основание за оценяване на работите. Разработките се оценяват от специализирано жури. Номинираните се представят на Обществения съвет, който предлага на институциите съорганизатори да определят сред тях специалните си награди.
   
    ТРЕТИ КРЪГ - НАЦИОНАЛНО НИВО КЛАСИРАНЕ
    Авторите на реферати и презентации, предложени от комисията за класиране (от първо до трето място), ще бъдат поканени да участват в още един кръг в деня на награждаването, непосредствено преди церемонията. Уведомителното писмо до тях ще включва и конкретни указания за формата на този кръг.
    Неявилите се на третия кръг ще бъдат класирани след участвалите в него.
    Отличените есета се класират според броя на получените точки.
   
    ОЦЕНЯВАНЕ НА РАЗРАБОТКИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО
    Оценяването се извършва от три специализирани независими комисии, с висока квалификация. Комисиите оценяват разработките по точкова система, съобразно със зададените критерии. В картите за оценяване присъстват и кратки писмени рецензии за достойнствата и пропуските в разработките. Техните оценки са окончателни и не подлежат на преразглеждане.
    Всички наградени участници се уведомяват писмено на посочената електронна поща. Уведомяват се и съответните РИО на МОМН.
   
   
    НАГРАЖДАВАНЕ
    Националният конкурс е включен в Националния календар за извънучилищните изяви и в програмата на МОМН за насърчаване на творческите способности на децата.
    Резултатите от конкурса се обявяват в началото на ноември, в чест на Деня на народните будители.
    Рефератите, есетата и презентациите се класират в двете възрастови групи – ученици V – VІІІ клас и ученици ІХ – ХІІ клас. Награждават се консултантите на отличените участници. Присъждат се и специални награди на институции, стопански и обществени организации.
    На тържествена церемония всички отличени получават грамоти и предметни награди.
    Класираните индивидуални участници в разделите „Реферати“ и „Презентации“ (с навършени 15 и ненавършени 18 години към датата на обявяване на резултатите) получават и право да кандидатстват за едногодишна стипендия по програмата на МОМН за насърчаване на творческите способности на децата. Те трябва да отговарят на всички изисквания, посочени в нея.
    Списъкът на наградените, резюметата на работите им и анализите на комисията по оценяването се публикуват на сайта на клуба до 10 дни след церемонията.
    Част от наградените работи ще бъдат публикувани в специален сборник.
    По време на конкурса Националният клуб ще проведе анкетиране на участниците, с оглед усъвършенстване на механизма и процедурата на провеждане.
    Организаторите на конкурса призовават училищните ръководства, учителите по история, специалистите в центровете за работа с деца и българските общности зад граница да популяризират проблематиката и да създадат условия за участие на повече ученици в тази родолюбива традиция.
   
    Адресът за изпращане на конкурсните работи е:
    София, пк1124, ул. “Николай Ракитин” № 11,
    телефони за справки 02/943 77 82, 0879142112; e-mail: nkrodolubie@abv.bg
   
    При разработване на темите за 21-ия конкурс на НК „Родолюбие“ авторите могат да ползват и някои годишнини, които ще бъдат отбелязани през 2013 година.
   
    2013 г. е обявена за Европейска година на гражданите.
   
    • 1295 г. от разгрома на арабите край Константинопол от войските на кан Тервел (718);
    • 1200 г. от победата на българските войски под предводителството на кан Крум над византийците при Одрин и достигането им до стените на Цариград (813);
    • 1173 г. от присъединяването на Родопите, земите между реките Струма и Места и по-голямата част от Македония към пределите на България;
    • 1150 години от Великоморавската мисия на светите братя Кирил и Методий;
    • 1120 г. от Преславския събор и възкачването на княз Симеон I на българския престол (893);
    • 930 г. от основаването на Бачковския манастир (1083);
    • 795 г. от възкачването на престола на цар Иван Асен II (1218-1241);
    • 735 г. от провъзгласяването на Ивайло за цар в Търново (1278);
    • 325 г. от избухването на Чипровското въстание;
    • 240 г. от смъртта на Паисий (1722-1773);
    • 200 г. от смъртта на епископ Софроний Врачански, възрожденски книжовник, учител и общественик (1739 – 1813);
    • 170 г. от рождението на Георги Бенковски, български революционер и ръководител на Априлското въстание през 1876 г. (1843 – 1876);
    • 170 години от създаването на Първото класно училище „Даскалоливница” - гр. Елена;
    • 165 години от рождението на Христо Ботев, български поет, революционер и публицист (1848-1876);
    • 150 години от построяването на Славейковото училище в Търговище (днес Исторически музей);
    • 150 г. от първото честване на празника на Светите братя Кирил и Методий;
    • 150 г. от рождението на Алеко Константинов (1863-1897);
    • 145 г. от основаването на Болградската гимназия "Св. св. Кирил и Методий" от княз Богориди (1868);
    • 140 г. от обесването на Васил Левски (1837 -1873);
    • 135 години от създаването на Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”;
    • 135 г. от рождението на Пейо Яворов (Пейо Тотев Крачолов), поет и драматург (1878-1914);
    • 135 г. от подписването на Санстефанския мирен договор и Освобождението на България от османско владичество (1878 г.);
    • 130 г. от възстановяването на Търновската конституция (1883);
    • 120 г. от рождението на Елисавета Багряна, българска поетеса (1893 – 1991);
    • 110 г. от избухването на Илинденско-Преображенското въстание;
    • 110 г. от рождението на Джон Атанасов, създателят на компютъра;
    • 100 г. от началото на Втората балканска (Междусъюзническа) война;
    • 105 г. от провъзгласяването на независимостта на България
    • 90 г. от смъртта на Христо Смирненски, български поет (1898 – 1923);
    • 80 г. от рождението на Александър Николаев Фол, български историк – траколог, филолог (1933 – 2006);
    • 70 години от спасяването на българските евреи
   
   
   
    ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА НК “РОДОЛЮБИЕ”
   
   
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©