За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Петък, 19 Юли 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   За шестнадесети път Синдикатът на българските учители организира Национален конкурс "Учител на годината"

Националния конкурс "Учител на годината"
   
    Основни положения на организацията
    на Националния конкурс "Учител на годината"
   
    За шестнадесети път Синдикатът на българските учители
    организира Национален конкурс "Учител на годината"
   
   
    Цел на конкурса:
    Да обогати системата за духовно стимулиране на педагогическите кадри и ги приобщи към националните и световните традиции; да повиши личното професионално самочувствие; да привлече вниманието на широката общественост към проблемите на учителите; да издигне престижа на педагогическите кадри.
   
    Направления, в които се излъчва "Учител на годината":
    I. Предучилищно възпитание и подготовка
    II. Начално образование
    III. Хуманитарно направление
    IV. Природоматематическо направление
    V. Изкуства и спорт
    VI. Професионално образование
    VII. Директори и помощникдиректори
    VIII. Възпитателна работа, извънкласни и извънучилищни дейности, училищни психолози и педагогически съветници
    IX. Млади учители
   
    Общи изисквания:
    Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните общи изисквания:
    а/ да имат задълбочена професионална подготовка и висока обща култура;
    б/ да са постигнали високи и трайни резултати в своята педагогическа дейност;
    в/ да се ползват с авторитет, да са уважавани от ученици и родители;
    г/ да бъдат носители и инициатори на педагогически иновации;
    д/ да притежават висока култура на педагогическо общуване;
    е/ да са пример за гражданско поведение;
    ж/ да са инициатори в прилагането на информационните технологии.
   
    Конкурсът се провежда на две равнища:
    а/ общинско
    б/ национално
   
    Общинско равнище
    На общинско равнище конкурсът се организира и провежда от Общинския координационен съвет /ОбКС/ на СБУ до 22 март 2013 г. В него могат да участват всички учители, директори и помощник-директори от общината.
    Всеки кандидат, отговарящ на общите изисквания, представя в ОбКС на СБУ следните документи:
    - заявление за участие;
    - анкетна карта /съгласно приложението/;
    - материали, представящи личността и работата на кандидата – презентация, снимков и/или видео материал, както и други материали по собствена преценка, допълващи отделни точки на анкетната карта.
    Заявлението и анкетната карта се представят на хартиен носител, а останалите материали – на електронен. Материалите задължително да съдържат портретна или в цял ръст снимка на кандидата.
    За провеждане на конкурса се изгражда общинска комисия, включваща: представители на СБУ, просветни дейци, родители, общественици, журналисти /броят и съставът се определя по преценка на организатора/. При необходимост в помощ на общинската комисия могат да се изграждат специализирани комисии по направления за експертна оценка на кандидатите.
    Общинската комисия излъчва по един /в изключителни случаи двама/ победител в отделните направления. ОбКС на СБУ изпраща с писмо-предложение документите, /с които са участвали и са класирани/ на онези победители, които смята за конкурентоспособни да представи в конкурса на национално ниво. При представени двама победители в едно направление, изискването е те да бъдат от различни училища, детски градини или обслужващи звена.
   
    Документите се изпращат в срок до 29 март 2013 г. на адрес:
    Синдикат на българските учители
    гр. София - 1000, ул. "Генерал П. Д. Паренсов" № 11,
    за Национален конкурс "Учител на годината"
   
    Национално равнище
    На национално равнище конкурсът се организира от ИК на СБУ и се провежда през месец май 2013 г.
    За провеждане на конкурса на национално ниво се изгражда национална комисия. Броят и съставът й се определя по преценка на ръководството на СБУ. При необходимост в помощ на комисията могат да се изграждат специализирани комисии за експертна оценка на документите на кандидатите по направления. Националната комисия номинира от всяко направление до трима кандидати /в изключителни случаи до четири/. Специално жури /определя се от ръководството на СБУ/ определя "Учител на годината на Република България" за всяко направление измежду номинираните в него кандидати.
    Удостоеният с "Учител на годината на Република България" получава грамота, сувенир, предметни и други награди.
    Приложение
    Анкетна карта
   
    1. ............................................. 1 ред
    /Име, презиме, фамилия/
    2. .............................................1 ред
    /Дата на раждане, дом. адрес, телефон, e-mail/
    3. .............................................
    ............................................. 2 реда
    /Месторабота, вид на учебното заведение, телефон/
    4. ............................................ 1 ред
    /Образование, специалност/
    5. ............................................. 1 ред
    /Предмети, които преподава, в кои класове/
    6. .............................................1 ред
    /Педагогически стаж, колко години от него са в последното учебно заведение/
    7. Имате ли придобита професионално-квалификационна степен /коя и кога/ на 2 реда.
    8. Защо избрахте учителската професия. Отговор до 5 реда.
    9. Какви са личните ви възгледи за професията на учителя, какво разбирате под "Награда за учителски труд?". Отговор до 20 реда.
    10. Опишете личния си стил на преподаване. /Оригинална педагогическа технология, метод, прийоми/. Отговор до 30 реда.
    11. Какъв е личният ви принос за методическото обогатяване на учителската колегия, в която работите за създаване на добър педагогически опит и традиции в училището. Отговор до 10 реда.
    12. Какво разбирате под "Отговорност за своите ученици?". Отговор до 15 реда.
    13. Личният ви принос за възпроизводство на учителската професия /работа с учениците за ориентиране към учителската професия; ваши ученици в педагогически вузове или вече учители/. Отговор до 15 реда.
    14. Получени награди.
    15. Кое считате за основен проблем /задачи/ на образованието сега? Какво решение бихте предложили? Отговор до 20 реда.
    16. Обръщение към обществеността, което бихте направили, ако спечелите националния конкурс "Учител на годината на Република България"? Отговор до 30 реда.
    17. Публикации на кандидата, ако има такива /да се посочат/.
   
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©