За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 17 Юни 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Да повишим обществения статус на българския учител
    На 27 март т.г. в МОМН по искане на СБУ се състоя заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в системата на средното образование. То бе открито от чл.-кор. проф. дфн Николай Милошев, министър на образованието, младежта и науката в служебното правителство на страната ни. „Ние сме общо взето с кратък мандат, но за това кратко време, през което ще сме заедно, апелирам към всички вас да помогнете да повишим обществения статус на нашите учители, да получат те повече самочувствие, защото те подготвят за живота най-важното, което имаме – децата. Ако успеем да обърнем тенденцията в това отношение към по-добро – това ще бъде голям успех за нас. Не се съмнявайте, че ние сме готови на всичко възможно, което да бъде от полза и в подкрепа на българските учители. Гледайте на нас като приятели, които се опитват да бъдат максимално полезни”. С тези думи министър Милошев, се обърна към партньорите в Отрасловия съвет. Той представи и ресорния за средното образование зам.-министър Мариана Банчева – с опит, натрупан като служител на Министерството, в работата й в неправителствения сектор и като психолог.
    Председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева, благодари за хубавите думи за българския учител и отправи пожелания за успех към проф. Милошев и към г-жа Банчева. Тя подчерта, че този Отраслов съвет е изключително важен, защото ще се търсят решения - как да направят обществено значима длъжността на учителя, как да се повиши неговото самочувствие. И в тази връзка изрази притеснение от отсъствието на представители на заседанието от двете работодателски организации - Сдружението на директорите в средното образование в Република България и Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България. Факт е, че поради недобро управление, нарушаване на нормативните разпоредби, липса на социален диалог от страна на някои директори на учебни заведения, съществува голямо напрежение в колективите. В подкрепа на тези твърдения г-жа Такева съобщи конкретни случаи и представи писма и сигнали, изпратени до Централата на Синдиката. В отговор проф. Милошев пое ангажимент да се направят проверки на тези случаи – „за да има морал и ред в системата” и се разпореди, независимо от отсъствието на двете работодателски организации, Отрасловият съвет да продължи своята работа и да вземе необходимите решения.
    Заседанието по обявения дневен ред бе ръководено от зам.-министър Банчева. Тя изтъкна, че е изключително важно по пътя на диалога и очертани ясни цели да се гарантира стабилността на системата в краткосрочен и в по-дългосрочен план.
    По първа точка от дневния ред - работните заплати в системата на средното образование от 01.01.2013г, главният секретар на МОМН Красимир Вълчев посочи, че най-важната задача за м. април е да се осъществи контрол по изпълнението на Анекса към КТД. В тази връзка МОМН очаква до края на м. март обратна информация от учебните заведения и от Регионалните инспекторати. Той предложи тази дейност да се организира съвместно със социалните партньори.
    Синдикатът на българските учители е вече готов с обобщена справка по области, общини и учебни заведения, която ще бъде предоставена на МОМН, за да подпомогне неговата работа – съобщи г-жа Такева. Анализът им показва, че увеличението на работните заплати средно за страната е над 8% за училищата и над 10% за детските градини. Проблеми има в 200 учебни заведения, където директорите не искат да подадат информация, да доведат до знанието на колегите отчетността по делегираните бюджети така, както е по Закона за бюджета и постановлението за неговото изпълнение. Затова е необходимо да им се направи задълбочена проверка, както и на тези училища и предучилищни заведения, които са дали под 6%. Бе казано още, че има сигнали, за вътрешни правила с некоректните записи, които нарушават Кодекса на труда, Закона за бюджета и правилата за прилагането на делегираните бюджети. Тези сигнали също трябва да бъдат проверени. „СБУ смята, че усилията, които положихме всички социални партньори, в т.ч. и МОМН, и благодарение на писмото, което подписа акад. Воденичаров до регионалните инспекторати във връзка с изпълнението на Анекса към КТД и наредбата за работните заплати, ни дават основание да твърдим, че сме изпълнили поетите ангажименти. Оттук нататък работата продължават директорите и РИО на МОМН. Ще предоставим всичките справки, за да окажем помощ и съдействие на колегите, за да няма социално напрежение в системата.” – подчерта г-жа Такева.
    Участниците в заседанието взеха решения: На база на предоставената информация от СБУ да бъдат идентифицирани проблемните области и училища, които не са изпълнили увеличението на работните заплати. За целта да се разработят предварителни ясни критерии и се определят тези училища, които да бъдат проверени – един път от страна на екип на МОМН и представители на партньорите и втори път от страна на РИО на МОМН и регионалните структури на социалните партньори. Проверките да приключат не по-късно от края на м. април, като до 5 април са готови графиците и определените учебни заведения.
    По т. 2 от дневния ред – изпълнението на Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 28.06.2012 г. се взе следното решение: МОМН да изпрати писмо до регионалните инспекторати по места с указания за организиране на проверките за изпълнението на КТД.
    По трета точка от дневния ред на заседанието относно промени в Кодекса за социално осигуряване /КСО/ във връзка с пенсионирането по Учителския пенсионен фонд /УПФ/, СБУ предлага: За да се намали социалното напрежение, да се предприемат незабавни мерки за изменение на § 5 ал. 2 и 3 от ПРЗ на КСО, с които да се намали размерът на удръжката от ранната срочна пенсия на учителите и да бъде увеличен размерът на добавката към пенсията на упражнилите правото си на пенсия при условията на чл. 68, ал.1 и 2 на КСО. Актюерските разчети, направени по искане на СБУ, показват, че УПФ има средства за това увеличение. „Това правителство може да предприеме една такава мярка и да покаже, че мисли за учителя, и да му създаде известно спокойствие и по-висок стандарт - един от начините за издигане на неговия авторитет, за което апелира акад. Милошев.” – поясни г-жа Такева.
    Таня ЛЕОНИДОВА
   
   
   
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©