За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Петък, 01 Март 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Правителството одобри Националните програми за развитие на средното образование през 2013 г.

Служебното правителство одобри десет национални програми за развитие на средното образование, които ще се прилагат през 2013 г. Това са:
    1. Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа” - функционира вече шест поредни години и е механизмът, чрез който се регулират процесите на адаптиране на образователните структури както към интересите и потребностите на децата и учениците, така и към спецификата и потребностите на пазара на труда във всеки отделен регион в страната ни. Общият й бюджет е 14 360 000 лв.
    2. Национална програма „Квалификация” – целите й са насочени към повишаване на качеството и ефективността на образованието на всички нива в българската образователна система, чрез развиване и надграждане на ключови компетентности на педагогическите специалисти. Общият бюджет на програмата е 356 850 лв.
    3. Националната програма „Информационни и комуникационни технологии в училище” допълва инициативите на МОМН по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – проект „ИКТ в образованието”, в частта за осигуряване на достъп до интернет и ИКТ инфраструктура и стимулиране на изявени ученици и учители. Общият й бюджет е 6 500 000 лв.
    4. Националната програма „Училището – територия на учениците” касае организирането на учениците в целодневно обучение с полуинтернатни групи. По този начин се дава възможност за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес при зачитане интересите, възможностите и възрастовите особености на учениците, развиване и усъвършенстване на знания, умения, навици и отношения. Ученическите олимпиади и националните състезания развиват ключови компетентности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество. Общият бюджет на програмата е 1 949 357 лв.
    5. Националната програма „Модернизиране на системата на професионалното образование” предвижда одобряването на механизма на сътрудничество и споделянето на отговорности за модернизирането на професионалното образование между държавата и бизнеса в България и осигуряването на условия за повишаване качеството на професионалната подготовка в съответствие с новите изисквания на националната и регионалната икономика. Програмата е насочена към обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в професионалните гимназии в съответствие с развиващите се съвременни производствени технологии, както и осигуряване на възможности за провеждане на практическо обучение в реална работна среда. Общият бюджет на програмата е 3 млн. лв.
   
    6. Националната програма „С грижа за всеки ученик” осигурява диференцирана грижа за учениците от началната училищна възраст като необходимо условие за компенсиране на комплекса от проблеми, водещи до натрупване на пропуски в знанията и последващо изоставане. Гарантирането на допълнително обучение на учениците, които изостават в процеса на обучение поради недостатъчно владеене на български език и слабо развити навици за учебен труд, е предпоставка за овладяване на общообразователния минимум по изучаваните учебни предмети и е необходимо условие за осигуряване на безпроблемна проходимост в образователната система на учениците със слаб годишен успех. Общият бюджет на програмата е 3 млн. лв.
    7. Националната програма „Създаване на достъпна архитектурна среда” е насочена към създаване на базова достъпна архитектурна среда – изграждане на рампи, адаптиране на санитарни помещения, ремонт на прилежаща инфраструктура, асансьорни уредби и монтаж на платформени съоръжения. Целта й е социалното включване и осигуряване на равен достъп до образование на децата и учениците със специални образователни потребности чрез изграждане на достъпна архитектурна среда като част от нужната подкрепа за тяхното общообразователно обучение. Общият бюджет на програмата е 800 000 лв.
    8. Националната програма „Роден език и култура зад граница” е свързана със съхраняване на българското етнокултурно пространство в чужбина и на националната, културна и духовна идентичност на всички български граждани по света. Програмата е израз на ангажираността на българската държава за съхраняване на българския език и култура сред българските общности, установени трайно или краткосрочно в чужбина. Общият й бюджет е 1,1 млн. лв.
    9. Националната програма „На училище без отсъствия” цели намаляване броя на свободните часове, на отсъствията на учениците чрез коректното им отразяване в училищната документация, чрез предприемането на реални, навременни и ефективни мерки от училището за мотивиране на учениците редовно да посещават учебните часове, да участват в процеса на обучение и да овладяват знанията с активното участие на родителите, на ученическата общност, на общинските структури и на гражданското общество. Общият бюджет на програмата е 2 млн. лв.
    10. Националната програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване” осигурява задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците в края на всеки образователен етап (ІV, VІІ, ХІІ клас) чрез национални стандартизирани изпити. Общият й бюджет е 4 500 000 лв.
    УД
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©