За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 04 Декември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
   
    Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент за изпълнение на проект BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогическите специалисти” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”чрез дирекция „Квалификация и кариерно развитие” в партньорство с Националния институт за обучение и квалификация в средното образование”.
    Дирекция „Квалификация и кариерно развитие” след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки избра изпълнител за „Организиране и провеждане на обучение на педагогически специалисти, заемащи нова за системата на народната просвета длъжност, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години и логистично осигуряване на обучаемите и на обученията“.
    В изпълнение на сключения договор от 30 юли 2013 г. в ДИКПО на Шуменския университет “Епископ Константин Преславски” в град Варна избраният изпълнител Обединение „Карира 2020” проведе обучение на преподавателите-обучители по обществена поръчка с предмет с възложител конкретния бенефициент по проекта Министерство на образованието и науката, чрез дирекция „Квалификация и кариерно развитие”.
    Организирането и провеждането на обучението и логистичното осигуряване на обучаваните е с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
    Партньори в Обединението са: СУ „Свети Климент Охридски”, ПУ „Паисий Хилендарски”, ШУ „Епископ Константин Преславски”, Сдружение „Академия за образователни иновации”, Издателска къща „АНУБИС” ООД и „Международни пътувания” ЕООД.
    Представляващ Обединението „Кариера 2020” е проф. дфн Валери Стефанов. Ръководител на екипа за реализиране на обществената поръчка е доц. д-р Росица Пенкова (директор на ДИУУ – СУ „Св. Кл. Охридски”). В основния екип са проф. дпн Маргарита Георгиева (ректор на ШУ “Епископ Константин Преславски”) и проф. д-р Галин Цоков (ПУ „Паисий Хилендарски”).
    Обучителите по обществената поръчка са изявени университетски преподаватели. Връзката с училищната практика се осъществява и чрез включването на експерти от регионалните инспекторати по образованието и на директори на училища от страна като преподаватели-обучители.
    Разработените учебни помагала (на хартиен и на електронен носител) за отделните групи съдържат теоретична информация, примери от практиката, задачи и казуси за както за самостоятелна работа, така и за работа по групи.
    В обученията, които са с продължителност 32 часа и с общ брой обучаеми 3 000 педагогически специалисти от детски градини, училища и обслужващи звена (младши учители/възпитатели, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години и главни учители/възпитатели). Обученията ще се проведат в 9 обучителни центъра: гр. Габрово, гр. Кюстендил, гр. Плевен, гр. Пловдив, гр. Русе, гр. Сливен, гр. София-град, гр. Стара Загора и гр. Шумен. Обученията стартират на 19 август 2013 г. и ще приключат през ноември 2013 г.
    Специфични цели на проекта, свързани с конкретното обучение са насочени към:
    1. Създаване на условия и подкрепа на младшите учители чрез въвеждаща квалификация за младшите учители/възпитатели, както и връщащи се след продължителен отпуск (повече от две учебни години) или след прекъсване на учителския стаж по специалността повече от две учебни години, които желаят да повишат квалификацията си и за насърчаване и стимулиране професионалното усъвършенстване на главните учители/възпитатели, чрез надграждаща квалификация в съответствие със специфичните задължения, които им се възлагат, и ролята им в системата за кариерно развитие.
    2. Създаване на условия за системна и непрекъсната квалификация (въвеждаща, поддържаща и надграждаща) на педагогическите специалисти, както и за мотивирането им за усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите им в контекста на ученето през целия живот.
   
   
   
   
   
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©