За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Вторник, 16 Април 2024 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   Проведе се заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование
    На 5 март 2014 г. в Министерството на образованието и науката се проведе второто за тази година заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование. То бе ръководено от Мукаддес Налбант – зам.-министър и председател на Съвета. Преди началото на заседанието социалните партньори определиха датата 18 март, когато работна група ще започне преговори по обсъждането и сключването на нов Отраслов КТД. Председателят на СБУ д.ик.н. Янка Такева припомни, че колективното трудово договаряне е един от основните принципи за демократично управление на образователната система.
   


    По точка първа и втора от дневния ред социалните партньори изслушаха предоставените от Соня Кръстанова – главен секретар на МОН и директор на дирекция „Финанси“ информация за преходните остатъци за 2013 г. в системата на средното образование, както и информация на министерството за увеличение на работните заплати. Соня Кръстанова докладва, че в Указанието за изпълнението на делегираните бюджети е записано, че като преходен остатък следва да не остава повече от 4 на сто от размера на делегирания бюджет. Тя посочи, че общо на национално ниво преходните остатъци са 92 млн. 962 хил. лв., като от тях 59 млн. 485 хил. са средствата, които са преходен остатък по едните разходни стандарти, за разлика от предходната година, когато чистият преходен остатък е бил 49 млн. 120 хил. лв.
    По този въпрос г-жа Такева изрази притеснение от големия размерът на направените от учебните заведения преходни остатъци. Тя категорично изрази мнение, че трябва да има яснота и контрол как се разходват тези средства. Социалните партньори се обединиха от виждането, че преходните остатъци не трябва да се използват за капиталови разходи и че трябва да има ясно разписани текстове във Вътрешните правила как да се разходват те. Синдикатът на българските учители направи предложения, които бяха оформени в решения: 1. Министерството на образованието и науката да изпрати писма до Регионалните инспекторати по образованието, с които да изиска информация за причините да бъдат направени преходни остатъци повече от 4 % и за какво. Категорично беше заявено, че преходните остатъци не могат да се изразходват за капиталови разходи.
    По точка втора от дневния ред Соня Кръстанова направи анализ по отношение средствата необходими за увеличение на работните заплати, във връзка с поисканото от СБУ 5 % увеличение на работните заплати.
    По точка три докладва Самуил Шейнин – председател СРСНПР, който представи изследване, направено в над 500 учебни заведения на тема: „Ангажираност на социалните партньори към осигуряване на условия, гарантиращи здравето и сигурността на учениците и качеството на образование”. В него очертава 3 приоритетни оси. Първата е заплати, осигуровки и допълнителни трудови възнаграждения, за които се използва 75-95% от бюджета по ЕРС в зависимост от учебното заведение; втората е качеството на образованието – за което се разходват 5-10 % от бюджетите по ЕРС и не на последно място третият приоритет е осигуряването на условия, гарантиращи здравето и сигурността на учениците, което се обезпечава с 8-15 % от бюджета по ЕРС в зависимост от учебното заведение. В тази връзка социалните партньори обединиха виждания, че адекватното финансиране на образователната система е гарант за прогресивното и проспериращо развитие на системата.
    По точка четири бе разгледан проектът на „Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри“. Емилия Тошева – държавен експерт в дирекция „Квалификация и кариерно развитие” на МОН, говори за разработения сериозен пакет от комплексни мерки за решаване на проблема с възрастовата структура на учителите, задържането и развитието на младите педагогически кадри и специалистите с високо равнище на професионална квалификация в системата на средното образование. Тя представи четирите оперативни цели на проекта, който е съобразен с вярното и точно виждане на синдикатите - накъде трябва да вървят образованието и квалификацията на българските учители. Г-жа Тошева благодари на СБУ и подчерта, че всички предложения и становища на Синдиката са отразени в проекта на стратегията и националния план към нея. Бе взето решение работната група, участвала в разработването на стратегията, да продължи своята работа по Националния план и мерките за изпълнението на стратегията.
   
   
   
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©