За Синдиката на българските учители

Актуална информация


Новини
Пресцентър
Материали от вестник    "Учителско дело"
Въпроси и отговори
Консултации и мненияДейности

Документи

Карта на сайта

    Понеделник, 04 Декември 2023 година                                         
Търсене


Отпечатайте страницата!
Изпратете на приятел
ВходНовини   -

ЗАСЕДАНИЕ НА ОТРАСЛОВИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
    Осигурена е издръжката на учебните заведения за 2010 г.
   
    На 2 октомври т.г. в Министерството на образованието, младежта и науката се състоя заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование при следния дневен ред:
    1. Макрорамка на бюджет за 2010 г. за функция „Образование”.
    2. Изменение и допълнение на Наредба №2 от 18.02.2008 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета /обн. ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г./
    3. Информация за започването на учебната 2009/2010 г.:
    - брой училища по вид и по начин на финансиране;
    - брой паралелки с брой ученици по класове;
    - брой учители;
    - брой директори.
    4. Информация за организирана и проведена квалификация на учителите със средствата, предвидени в размер на 0,8% от единния разходен стандарт за издръжка на ученик.
    5. Информация за изпълнението на националните програми, прието с РМС №146/12.03.2009 г. към края на м. септември 2009 г.
    6. Информация по изпълнението на заложените в оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” /ОП РЧР/ програми в сферата на средното образование.
    По първа точка от дневния ред, главният секретар на Министерството на образованието, младежта и науката Красимир Вълчев докладва, че засега бюджетната рамка за образованието е удовлетворителна от гледна точка на това, че въпреки тежката икономическа ситуация в страната не се намалява делът от брутния вътрешен продукт /БВП/ за образование. Очаква се намаляване на БВП, но това няма да се отрази на размера на средствата за образование, бе обяснено на участниците в Отрасловия съвет. Проектопараметрите гарантират, че средствата за образование няма да намалеят и техният размер няма да бъде под 2 млрд. лв., като 1,8 млрд. лв. от тях са насочени към средното образование. При актуалния статистически брой на учениците /близо 763 000/ и децата в детските градини /около 200 000/, СБУ и другите социални партньори смятат, че се осигурява издръжката на учебните заведения и се обезпечават всички плащания на персонала в училищата, детските градини и извънучилищните звена.
    По точка втора от дневния ред членовете на Отрасловия съвет взеха решение да бъде формирана работна група, която да започне работа за изменение на Наредба №2 от 18.02.2008 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета, отчитайки новите моменти, относно усвояването на средствата от Единния разходен стандарт за издръжка на дете/ученик.
    По точка трета от заседанието на Отрасловия съвет експертите на МОМН представиха информация за започването на учебната година, която ярко очерта тревожни въпроси, свързани с демографските проблеми и с обхвата на децата в училище. От нея стана ясно, че ако през миналата година общият брой ученици е бил близо 840 000, сега той е 763 000. Факт, който за пореден път напомня, че ако общините, учителските колективи, Министерството на образованието, младежта и науката не предприемат инициативи и политики за увеличаване обхвата на децата и учениците в учебните заведения, могат да се задълбочат негативните последици, свързани със сигурността на работните места. Сред ефективните възможности за увеличаване на обхвата е осигуряването на целодневна организация на работа в учебното заведение и увеличението на броя на занималните, което е крайно наложително, особено от I-IV клас. Това би довело до обезпечаване по-висока степен на сигурността на учениците, на тяхната успеваемост, на усвояването на учебния материал и безспорно – до гарантиране спокойствие на родителите, което е особено ценна придобивка в условия на икономическа криза.
    По повод информацията, предоставена от експертите на МОМН за организирана и проведена квалификация на учителите със средствата, предвидени в размер 0,8% от единния разходен стандарт за издръжка на ученик, екипът на СБУ изрази тревогата си, че все още по звената на МОМН, вкл. регионалните центрове за квалификация, инспекторатите, общинските администрации, училищата, се подценява въпросът за текущата и поддържаща квалификация на учителите, въпреки регламентираните в Отрасловия КТД норми.
    По точка пета от дневния ред на заседанието на Отрасловия съвет, засягаща изпълнението на националните програми за развитие на средното образование, бе подчертано, че програмното финансиране през идващата 2010 г. ще продължи без съществени промени. Изключение е Националната програма „Въвеждане на информационните и комуникационни технологии /ИКТ/ в училище”, за която средствата ще са в по-нисък размер от досегашните, но пък тя ще бъде финансирана и по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Ще бъде съхранено и продължено финансирането, насочено към поощряване на правилното въвеждане на делегираните бюджети, за което са предвидени 22 млн. лв. за училищата и 4 млн. лв. - за детските градини. Запазват се и средствата за транспортни разходи на учителите. Ще бъдат осигурени и предоставени на училищата средства за капиталови разходи с цел извършване на ремонтна дейност на учебните заведения. Това се прави, за да се предотврати изразходването за ремонтни цели на пари от единния разходен стандарт за издръжка на дете/ученик. Предвидено е средствата за изпълнение на Национална програма „Диференцирано заплащане” и модул „Кариерно развитие на учителите” да бъдат дадени като увеличение на работните заплати, като за целта ще бъдат включени в единния разходен стандарт, което да гарантира тяхното изплащане през 2010 г.
    На заседанието на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, експертната група на Синдиката на българските учители, ръководена от Янка Такева, председател на СБУ, поиска МОМН да разпространи до директорите на училищата, детските градини и извънучилищните звена два важни документа. Единият от тях е Писмо на министерството на труда и социалната политика с изх. № 9 104/641 от 06.08.2009 г., отнасящо се до провеждането на качествен социален диалог като приоритет на правителството. Подчертано бе, че при добрия социален диалог, воден на национално ниво, всяко нарушение на социалното партньорство на по-ниските равнища на системата на средното образование, е в противовес на общата политика на правителството. Вторият документ, с който СБУ настоява да бъдат запознати директорите в страната, е Заповед № РД09 – 09.09.2009 г. на министъра на образованието, младежта и науката, отнасяща се до пенсионирането на педагогическия персонал. Според предоставената справка от МОМН, директорите, временно изпълняващи длъжността „директор” в държавните училища са 94, а в общинските - 344 на брой.
    Обсъден бе отново и въпросът за работното време на учителите. „На всички трябва да стане ясно – подчерта Янка Такева, председателят на СБУ – че учителят престоява в училище времето, изисквано от нормата за преподавателска заетост, която има за деня, плюс допълнителните си задължения /ако ги има за деня/. През останалата част от работното време, време, необходимо за самоподготовката на педагогическите кадри, учителят не е задължен да бъде в училище.”
    Решено бе на следващото заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество да бъде продължено обсъждането на актуалните въпроси за системата на средното образование.
   


[Обратно към Новините]Съдържание - Синдикат на българските учители, 2012 ©
Web Design & Programming by AlineA Ltd., 1997-2012 ©